شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده صنایع غذایی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه

4 عضو هیات علمی

5 مرکز تحقیقات سلامت فراورده‌های غذایی، دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

چکیده

جداسازی و ارزیابی ویژگی­های باکتری­های اسید لاکتیک از فراورده­های تخمیری سنتی، همواره احتمال مواجهه با جدایه­های دارای قابلیت­های منحصر به فرد را در پی داشته است. در این مطالعه پس از شناسایی مولکولی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه، اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی جدایه مذکور و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از شاخص­های میکروبی غذازاد بر اساس روش­های مرجع مورد بررسی قرار گرفت.توالی­یابی محصولات واکنش زنجیره­ای پلیمراز منجر به شناسایی لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان جدایه لاکتیکی عمده ترخینه شد. جدایه مذکور دارای اثرات ضد باکتریایی مناسبی بود اما تفاوت معنی داری (05/0P<) بین قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در حضور این جدایه لاکتیکی وجود نداشت. علاوه بر این، اثر بازدارنده روماند خام به ترتیب نسبت به روماند خنثی و روماند عمل­آوری شده جدایه لاکتیکی بر روی هر یک از شاخص­های باکتریایی مورد مطالعه بیشتر بود و بیشترین مقدار کاهش جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس (91/87 درصد) در حضور روماند خام حاصل از فاز رشد لگاریتمی مشاهده شد. همچنین جدایه لاکتیکی اثر ضد قارچی بیشتری بر آسپرژیلوس فلاووس نسبت به آسپرژیلوس نایجر داشت ولی میزان رشد آسپرژیلوس نایجر در روزهای سوم تا ششم گرمخانه­گذاری در مقایسه با آسپرژیلوس فلاووس در حضور ترکیبات شبه باکتریوسینی جدایه لاکتیکی به شکل معنی­داری (05/0P<) بیشتر بود.بر اساس نتایج این پژوهش، جدایه لاکتوکوکوس لاکتیس و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن از قابلیت استفاده به عنوان کشت آغاز­گر در تولید فراورده­های تخمیری و یا نگهدارنده زیستی در صنایع غذایی و دارویی برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular identification and evaluation of antimicrobial effects of dominant LAB isolated from Tarkhineh and its bacteriocin-like substances on some foodborne microorganisms

نویسندگان [English]

  • Atena Sarani 1
  • Morteza Khomeiri 3
  • Yahya Maghsoudlou 4
  • Ali Moayedi 4
  • Maryam Ebrahimi 5
1 MSc student of Food Biotechnology, College of Food Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Faculty member
4 Faculty member
5 Health research center of food, drug and natural products, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Isolation and evaluation of the characteristics of lactic acid bacteria (LAB) from traditional fermented products have always the possibility of exposure to isolates with unique capabilities.In the present study after molecular identification of dominant LAB isolated from Tarkhineh, antibacterial and antifungal effects of the isolate and its bacteriocin-like substances on some foodborne indicators were investigated in accordance with the reference methods. Sequencing results of polymerase chain reaction led to the identification of Lactococcus lactis as dominant isolate. LAB isolate had proper antibacterial effect but there was no significant difference (P<0.05) between growth inhibitory diameter of S. aureus and E. coli in present of the isolate. Furthermore, the inhibitory effect of the crude supernatant was higher than that of the neutralized and treated supernatants against studied indicator bacteria. The highest reduction in the population of S. aureus (87.91%) was also observed in the presence of crude supernatant obtained from Logarithmic growth phase. The LAB isolate had the higher antifungal effect on A. flavus rather than A. niger, but the growth rate of A. niger compared to A. flavus was remarkably (P<0.05) higher in each of the third to sixth days of incubation in the presence of bacteriocin-like substances. Based on the results of this study, Lactococcus lactis isolate and its bacteriocin-like substrates can be used as starter culture in fermented food processing, or as bio-preservative in food and pharmaceutical industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarkhineh
  • LAB isolate
  • antimicrobial effect
  • Bacteriocin-like substances