مطالعه اثر عصاره‌های آبی و اتانولی گل نر گیاه گردو بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه جدا شده از گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد-ایران

3 دانشیار، بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد

4 گروه شیلات ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

باکتری لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهی است که قابلیت انتقال به انسان در صورت تماس یا مصرف ماهی آلوده را دارد. در تحقیق حاضر، حساسیت باکتری لاکتوکوکوس گارویه نسبت به عصاره­های اتانولی و آبی گیاه گل نر گردو مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عصاره اتانولی و آبی از گیاه گل نر گردو تهیه و در رقت­های متوالی جهت به دست آوردن حداقل غلظت مهار رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری­کشی (MBC) در برابر باکتری لاکتوکوکوس گارویه به روش تهیه رقت متوالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش انتشار دیسک، هاله مهار رشد باکتری نیز اندازه­گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، عصاره اتانولی گل نر گردو، در غلظت 5/37 میلی­گرم بر میلی­لیتر، اثر کشندگی و در غلظت 75/18 میلی­گرم بر میلی­لیتر خاصیت ممانعت از رشد و عصاره آبی گل نر گردو، در غلظت­های 75 میلی­گرم بر میلی­لیتر اثر کشندگی و در غلظت 5/37 میلی­گرم بر میلی­لیتر خاصیت ممانعت از رشد را در برابر رشد باکتری از خود نشان داد. با توجه به اثر مناسب عصاره­های فوق روی باکتری لاکتوکوکوس گارویه، لازم است که مطالعات وسیع­تری در شرایط بالینی در مزارع پرورش آبزیان صورت گیرد و پس از مشخص شدن غلظت موثر، غیر سمی بودن و مکانیسم اثر آن­ها، می­توان پیشنهاد نمود که از عصاره­های فوق در درمان و پیشگیری از بیماری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of aqueous and ethanolic extracts of Juglans regia plant on Lactococcus garvieae isolated from meat of rainbow trout (Onchorynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • parvin mohseni sisakht 1
  • amin nemayollahi 2
  • Abdonnaser Mohebbi 3
  • Rohollah Rahimi 4
1 Graduate of Aquatic Animal Health, Faculty of Specialised Veterinary Sciennce. Shahrekord University.
2 Associate Professor, Department of Food hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran
3 Associate Professor, Clinical Sciences Dept., Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, I.R. of Iran
4 4- Department of Fisheries Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Lactococcus garvieae (L. garvieae) is the causative agent of lactococcosis in fish. These diseases can be transmitted to humans by direct contact or consumption of infected fish meat. In this study, the susceptibility of L. garvieae to the ethanolic and aqueous extracts of Juglans regia (J. regia) was evaluated. Ethanolic and aqueous extract of the J. regia was prepared and successively diluted to obtain minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) against L. garvieae bacteria by successive dilution method. Also, the inhibition of bacterial growth was measured, using disk diffusion method. The results showed that the ethanolic extract of J. regia had bactericidal effect in concentrations of 37.5 mg/ml and also the bacteriostatic effect in the concentration of 18.75 mg/ml. However, the aqueous extract of J. regia, at concentrations of 75 mg/ml showed a bacterial effect and in the concentration of 37.5 mg/ml, the bacteriostatic effect was shown against bacterial growth. Considering the proper effect of these extracts on L. garvieae, more extensive studies was needed in clinical conditions in aquaculture farms. After determining the effective concentration, non-toxicity and the mechanism of their effect, extracts can be used in the treatment and prevention of disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactococcus garvieae
  • Extract
  • Juglans regia
  • Rainbow trout