بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد سنندج

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد سنندج

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر دو کپک آسپرژیلوس نایجر و پنی‌سیلیوم سیترینوم انجام شد. غلظت‌های مختلفی از نانو ذره گرافن برای تعیین پارامترهای حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MFC) و قطر هاله عدم رشد در این آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان غلظتی از نانو ذره گرافن که موجب بازدارندگی رشد کپک پنی‌سیلیوم سیترینوم شده، از لحاظ آماری بیشتر از میزان غلظت بازدارنده برای رشد کپک آسپرژیلوس نایجر بود. از سوی دیگر تفاوت معنی‌داری بین دو گونه کپک از لحاظ غلظت‌های MFC وجود نداشت. نتایجMIC برای قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر و پنی‌سیلیوم سیترینوم به ترتیب 9/10388 و 8/10527 میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. بررسی هاله عدم رشد دو کپک نشان داد که تا غلظت 10500 پی‌پی‌ام، تفاوت محسوسی بین دو کپک از نظر قطر هاله وجود نداشت ولی با افزایش غلظت نانو ذره گرافن، تفاوت قطر هاله در دو کپک بیشتر شد به-طوری که قطر هاله عدم رشد آسپرژیلوس نایجر در غلظت‌های بالاتر نانو ذره، بیشتر از قطر هاله عدم رشد پنی‌سیلیوم سیترینوم بود. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش می‌توان نتیجه‌گیری نمود که میزان تاثیر نانو ذره گرافن بر روی کپک آسپرژیلوس نایجر بیشتر از پنی‌سیلیوم سیترینوم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the antifungal effects of graphene nanoparticles on Aspergillus niger and Penicillium citrinum

نویسندگان [English]

  • Nader Habibi 1
  • Maryam Aliasghari 1
  • Asad Rokhzadi 2
1 Department of food science and technology, Faculty of agriculture, Islamic Azad University of Sanandaj
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Sanandaj
چکیده [English]

This study was conducted to study the antifungal effects of graphene nanoparticles on Aspergillus niger and Penicillium citrinum. Different concentrations of graphene nanoparticles were investigated to determine the minimum inhibitory concentration (MIC), the minimum fungicidal concentration (MFC) and inhibition zone diameter. The results showed that the concentration of graphene nanoparticle which inhibited the growth of Penicillium mold was statistically more than that of Aspergillus niger. On the other hand, there was no difference between the concentrations of MFC for these two fungi. The MIC results for Aspergillus niger and Penicillium citrinum were 10388.9 and 10527.8 μg/ml respectively. Evaluation of the growth inhibition zone showed that up to 10500 ppm, there was no difference between the inhibition zones diameter of two microorganisms. However, with an increase in the concentration of graphene nanoparticle, the difference between the zone diameters in the two molds increased, so that the diameter of the inhibition zone of Aspergillus niger in higher nanoparticle concentrations was more than that of Penicillin citrinum. According to the results of this study it can be concluded that the effect of graphene nanoparticles on Aspergillus niger was higher than that of Penicillin citrinum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus niger
  • Penicillium citrinum
  • Graphene Nanoparticles