تعیین تأثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر بهداشت مواد غذایی: بررسی گذشته نگر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

حسابداری، علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شعبه شهرکرد، شهرکرد ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شوک­های پولی و قیمت مواد غذایی بر بهداشت مواد غذایی است و از جهات مختلفی دارای اهمیت و ضرورت است که مهم ترین آن امنیت غذا و تغذیه در ایران است، امنیت غذا و تغذیه زمانی حاصل می شود که همه مردم در همه زمان­ها مقدار کافی و با کیفیت از غذاهای متنوع با محتوای مواد غذایی ایمن، برای تأمین احتیاجات مصرف نمایند و زندگی سالم و فعال توأم با بهداشت، مراقبت مکفی و محیط سالم در اختیار داشته باشند. داده­های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در طی دوره 1396-1355 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل کارگو (2005) استفاده شده است، این مدل، یک الگوی تصحیح خطا با متغیرهای آلودگی میکروبی مواد غذایی، قیمت حقیقی مواد غذایی، درآمد سرانه حقیقی (درآمد سرانه به قیمت­های ثابت)، نرخ ارز حقیقی (نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول مشخص)، و شوک­های منفی و مثبت عرضه پول (افزایش حجم نقدینگی در یک دوره مشخص) می­باشد. نتایج حاکی از آن است در بلندمدت، شوک­های مثبت و منفی پولی به ترتیب، دارای اثر مثبت و منفی معنادار و درآمد سرانه حقیقی نیز دارای اثر مثبت و معنادار بر آلودگی میکروبی مواد غذایی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the effect of an increase in the general level of prices on food health: a retrospective study

نویسنده [English]

  • mahmoud Bakhshinejad
Accounting, Human Sciences Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of monetary shocks and food prices on food health. And it's important and necessary in many ways. The most important is food and nutrition security in Iran, food and nutrition security is achieved when all people At all times, the quantity and quality of the various foods with safe food content will be used to meet the needs and have a healthy and active life with health, a healthy environment and adequate care. Required data are extracted from the Bank of the Islamic Republic of Iran Economic Time Database and the Food and Drug Administration of the Ministry of Health and Medical Education during the period of 1975-96. The model used in the Cargo (2005) model was taken. This model is an error correction model with food contamination variables, real food prices, real per capita income, real exchange rate, and negative and positive money supply shocks. The results indicate that in the long run, positive and negative monetary shocks have a positive and negative effect on food micro-nutrients, as well as actual per capita income has a significant and positive effect on food microbial contamination in Iran.The purpose of this paper is to investigate the effect of monetary shocks and food prices on food microbial contamination, and it is important and necessary in many ways, most important of which is food and nutrition security in Iran, food and nutrition security is achieved when all people At all times, the quantity and quality of the various foods with safe food content will be used to meet the needs and have a healthy and active life with health, a healthy environment and adequate care. Required data are extracted from the Bank of the Islamic Republic of Iran Economic Time Database and the Food and Drug Administration of the Ministry of Health and Medical Education during the period of 1975-96. The model used in the Cargo (2005) model was taken. This model is an error correction model with food contamination variables, real food prices, real per capita income, real exchange rate, and negative and positive money supply shocks. The results indicate that in the long run, positive and negative monetary shocks have a positive and negative effect on food micro-nutrients, as well as actual per capita income has a significant and positive effect on food microbial contamination in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary shocks
  • Microbial contamination
  • Food Security