اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

2 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

چکیده

یکی از روش های افزایش ماندگاری گوشت، استفاده از اسیدهای خوراکی می باشد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی تأثیر اسید استیک، بر روی ماندگاری و حفظ کیفیت فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال انجام گرفته است. نمونه های فیله گوشت بوقلمون به 3 گروه بدون تیمار (کنترل)، تیمار شده با اسید استیک نیم درصد و تیمار اسید استیک 1 درصد تقسیم شدند. نمونه ها سپس در دمای یخچال (1±4 درجه سانتی گراد) به مدت 15 روز نگهداری شدند و در فواصل معین زمانی (روزهای 0، 3، 6، 9 ، 12 و 15) جهت آزمایش های میکروبیولوژیکی (شمارش باکتری های مزوفیل و سایکروفیل)، شیمیایی (مواد ازته فرار، اندیس پراکسید و pH) و حسی (شکل ظاهری، میزان الاستیسیته عضلات، بو و رنگ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی باکتریایی دلالت بر این داشت که پوشش دهی اثر معنی داری بر کاهش تعداد باکتری های مزوفیل و سایکروفیل با حداقل 12 روز نگهداری را داشته است. همچنین نمونه های غوطه ور شده در اسید استیک 1درصد میزان مواد ازته فرار، اندیس پراکسید و pH کم تری از دو گروه دیگر در طول نگهداری از خودنشان دادند و از نظر فاکتورهای حسی نیز نسبت به دو گروه دیگر دارای امتیازات بالاتری بوده اند. در کل می توان از این تحقیق نتیجه گرفت که اسید استیک بدون ایجاد اثرات نامطلوب حسی می تواند در افزایش ماندگاری فیله گوشت بوقلمون مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of acetic acid on the microbial, chemical and sensorial attributes of turkey fillets during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Tina Taheri 1
  • Ali Fazlara 2
  • Lale Roomiani 3
1 1. Department of Food Science and Technology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of food Science and Technology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Department of Fishery Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

It is desirable to use a preservative with both antioxidant and antimicrobial properties such as edible acids for preserving of meat. The present study was conducted to evaluate the effect of acetic acids on the shelf life and keeping quality of turkey meat fillets at refrigerated storage temperature. Samples were separated into three groups; untreated (control), treated with acetic acid 1% and 0.5%. Samples were stored at 4±1°C up to 15 days and evaluated periodically (on days 0, 3, 6, 9, 12 and 15) for microbiological (mesophilic and psychrophilic bacterial counts), chemical (pH, peroxide value; PV and total volatile nitrogen; TVN) and sensory (external aspect, muscular elasticity, odor and color) characteristics. Microbial analysis indicated that coating had significant effects (P<0.05) in reducing the mesophilic and psychrophilic bacterial counts with at least a15 days extension of shelf life. In addition, the samples which treated with acetic acid 1% showed a lower amount of TVN, PV and pH compared to other groups as well as a better sensorial acceptability. The results of this study showed that the acetic acid can increase the shelf life of turkey meat fillet without adverse effects on the organoleptic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey fillet
  • acetic acid
  • shelf life
  • microbial
  • chemical and sensorial attributes