ارزیابی پارامترهای زمان گرمخانه‌گذاری، میزان نمک و ضایعات خرما در تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران

2 کارشناس آزمایشگاه، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکاه آزاد اسلامی

چکیده

قارچ  موناسکوس‌پورپورئوس توانایی تولید شش نوع رنگدانه از رنگ زرد روشن تا قرمزتیره دارد. قارچ موناسکوس، به علت تنوع تولید رنگدانه و خواص درمانی بسیار زیاد مورد استقبال قرار گرفته است.  هدف از این پژوهش ارزیابی پارامترهای زمان گرمخانه­گذاری(11-21روز) ، میزان نمک (7-12درصد) و ضایعات خرما (15-55 درصد) در تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس با استفاده از روش سطح پاسخ در شرایط کشت حالت جامد با استفاده از ضایعات خرما و کاه گندم تولید شد. پس از بهینه‌سازی عوامل مذکور مشخص شد، بیشترین مقدار رنگدانه نارنجی در زمان گرمخانه­گذاری 21 روز، نمک 7 درصد و غلظت شیره خرما 55درصد است. در شرایط بهینه مقدار تولید رنگدانه نارنجی31/5 (ODU.ml-1)، راندمان تولید رنگدانه252/0((ODU.ml-1.day-1  ، میزان تولید رنگدانه نسبت به قند مصرفی 043/0 (ODU.gr-1)، میزان تولید رنگدانه نسبت به توده زیستی623/0(ODU.mg-1) ، میزان تبدیل سوبسترا  93 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد ضایعات خرما و کاه گندم می­تواند به عنوان سوبسترای مقرون به صرفه و موثر برای تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوساستفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Incubation Time, Salt and Date Waste in Production of Orange Pigment by Monascus purpureus Using Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • Mahshid Asghari 1
  • Mahshid Jahadi 1
  • Nafiseh Ghasemisepro 2
1 Department of Food Science and Technology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Monacus purpureus (M. purpureus)produce six types of pigments from yellow to dark red color pigments. Monascus­ fungus has been welcomed due to its various pigment production and healing properties. The aim of this study, evaluation of incubation time (11-21days), salt (7-12 %) and date waste (15-55%) in production of orange pigment by M. purpureus using response surface methodology in solid state. After optimization of these factors, it was showed the highest amount of orange pigment was obtained during the 21-day incubation period, 7% salt and the date syrup concentration was 55%. In optimum conditions, a maximum yield of orange pigment was 5.31 (ODU.ml-1), fermentation yield was 0.252 (ODU.ml-1.day-1), pigment production yield per biomass 0.623 (ODU.mg-1), yield of orange production per carbon source consumption 0.043 (ODU.gr- 1), the substrate conversion rate was 93 (%). The results of this study showed that date waste and Wheat Straw could be used as an affordable and effective substrate for the production of orange pigment by M. purpureus fungus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monascus purpureus
  • Date waste
  • Wheat straw
  • Orange pigment
  • Response Surface Method