بررسی فراوانی ژن های کمپلکس NHE در باکتری های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

باسیلوس سرئوس باکتری گرم مثبت و اسپورزایی است که به طور وسیعی در طبیعت انتشار دارد. بسیاری از سویه‌های این باکتری باعث مسمومیت غذایی با علایم اسهال و استفراغ می‌شوند. بیماری‌های نوع اسهالی توسط انتروتوکسین‌های همولیزین HBL، غیرهمولیتیک NHE و سیتوتوکسین K ایجاد می‌شود. شیر یکی از محصولات غذایی است که ممکن است از طریق دام‌های مبتلا به ورم پستان ناشی از باسیلوس سرئوس آلوده شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی فراوانی ژن‌های کمپلکس NHE در باکتری‌های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز بود. تعداد 42 نمونه باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان پس از تایید مولکولی، جهت مطالعه فراوانی ژن‌های کمپلکس NHE با آغازگرهای اختصاصی به روش PCR بررسی شدند. از 42 نمونه مورد آزمایش، 41 مورد با آزمایش PCR، باسیلوس سرئوس تشخیص داده شد. از 41 نمونه باسیلوس سرئوس مورد آزمایش، 37 نمونه (2/90%) دارای ژن nheA، 35 نمونه (3/85%) حاوی ژن nheB و 31 نمونه (6/75%) حاوی ژن nheC بودند. 30 نمونه (1/73%) به طور همزمان حاوی هر سه ژن مورد مطالعه بودند. در سه نمونه (3/7%) از باکتری‌های باسیلوس سرئوس مورد مطالعه، ژن‌های کمپلکس NHE مشاهده نشد. حضور همزمان ژن‌های کمپلکس NHE در بیشتر جدایه‌های باسیلوس سرئوس مورد مطالعه، نشان دهنده حدت بالای جدایه‌های مورد آزمایش و پتانسیل بیماریزایی بالای آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of frequency of NHE complex genes in Bacillus cereus isolated from cow milk in Tabriz city

نویسندگان [English]

  • Taher Rasoulpour 1
  • Saman Mahdavi 2
1 Department of Genetics, Faculty of Basic Science, Tabriz Branch, Islamic Azad Univercity, Tabriz, Iran
2 Department of Microbiology,Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh,Iran
چکیده [English]

Bacillus cereus is a gram positive and spore producing bacterium that is widely spread in nature. Many of this bacterium strains cause food poisoning with signs of diarrhea and vomiting. Diarrhea-type diseases cause by haemolytic enterotoxins HBL, non haemolytic NHE and cytotoxin K. Milk is one of the food products that may be contaminated by livestock with mastitis caused by Bacillus cereus. The aim of this research was the study of frequency of NHE complex genes in Bacillus cereus isolated from cow milk in Tabriz city. 42 samples of Bacillus cereus isolated from cow milk after molecular confirmation were investigated for study of frequency of NHE complex genes by use of specific primers by PCR method. Of 42 tested samples, 41 positive cases were detected. Of 41 Bacillus cereus tested, 37 cases (90.2%), 35 cases (85.3%) and 31 cases (75.6%) harbored nheA, nheB and nheC genes, respectively. 30 samples (73.1%) simultaneously contained all three studied genes. In 3 samples (7.3%) of Bacillus cereus bacteria, no NHE complex genes were observed. The simultaneous presence of NHE complex genes in most of tested Bacillus cereus isolates indicates the high virulence of tested bacteria and their high pathogenic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus cereus
  • NHE complex genes
  • Milk
  • Tabriz