تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشنای ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی

4 استادیار، دانشکده علوم گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی

5 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

سبزیجات در معرض آلودگی به عوامل بیماری‌زا هستند. لذا جهت برطرف نمودن آلودگی‎ها و افزایش ماندگاری سبزی‎ها، استفاده از ترکیبات طبیعی با بستهبندی مناسب، ضروری است. در این مطالعه به بررسی ترکیبات طبیعی گیاهی در کاهش بارمیکروبی و تاثیر آن‌ها بههمراه دو نوع بسته‎بندی زیپ‎پلاست و سلفون بر میزان فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی ریحان پرداخته شد. عصارههای آبی-الکلی چای‌سبز و آویشن‌خراسانی به روش مسراسیون تهیه شد. نمونههای برگ ریحان به مدت 5 دقیقه در غلظت‌های 10، 20 و 40 درصد عصاره‌ها و همچنین آب و اتانل 20 درصد (شاهد) قرار گرفتند. سپس در بسته‌بندی سلفون و زیپ‎پلاست در انباری با رطوبت نسبی 85 درصد و دمای هفت درجه سانتی‎گراد گذاشته شدند. کاهش بارمیکروبی ریحان بعد از تیمار با غلظت‌های ذکر شده هر دو عصاره، اندازه‌گیری شد. میزان فنل کل و فعالیت آنتی‏اکسیدانی ریحان نیز در طول دوره انبارداری در چهار دوره بررسی شد. تیمار چای سبز 40 درصد باعث کاهش جمعیت انتروباکتریاسه به میزان 48/4 لگاریتم در نمونه‎های ریحان شد. عصاره 40 درصد آویشن خراسانی و چای سبز توانستند جمعیت باکتری‎های کلی‎فرم را به صفر برسانند. در بررسی میزان فنل کل در طول دوره انبارداری، تیمار 10 درصد عصاره آویشن‌خراسانی در بسته‌بندی زیپ‌پلاست و در بررسی فعالیت آنتی‎اکسیدانی، تیمار 10 درصد هر دو عصاره در بسته‌بندی زیپ‌پلاست دارای کمترین تغییرات، نسبت به ریحان تازه برداشت شده بودند. در مجموع، عصاره چای‌سبز و آویشن‌خراسانی به عنوان ترکیبات طبیعی با خواص ضدمیکروبی بالا به همراه بسته‏بندی زیپ‎پلاست می‎توانند برای افزایش ماندگاری و کاهش آلودگی سبزی ریحان مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Extracts and Packaging on Control of Microbial Property and Antioxidant Activity of Basil

نویسندگان [English]

  • narjes mansouri 1
  • Mohammad Moghaddam 2
  • fatemeh kazemi 3
  • masomeh bahraini 4
  • Hussain Aroiee 5
1 Alumna of Vegetable Crops Physiology and Breeding, Ferdowsi University
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor, Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Ferdowsi University
4 Assistant Professor, Department of Biology, Ferdowsi University
5 Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In order to disinfection and increase the shelf life of vegetables, it is necessary to use natural compounds with suitable packaging. In this study, natural plant compounds were studied in reducing microbial load and their effect, along with two types of zip-plast and cellophane packaging on total phenolic content and antioxidant activity of basil. Hydro-alcoholic extracts of green tea and Khorasani thyme were prepared. Basil leaves were exposed to concentrations of 10, 20 and 40 percent of the extracts for 15 minutes. Then they were placed in the packaging of cellophane and zip-plast and storage with a relative humidity of 85% and a temperature of 7°C. Reduced bacterial count was measured after basil treatment by the different concentrations mentioned in both extracts. Total phenolic content and antioxidant activity basil were measured during the storage period for four periods. 40% concentration of green tea extract reduced the Enterobacteriaceae by 4.48 logarithms in basil samples. Extract concentration of 40% Khorasan thyme and green tea were able to bring coliform bacteria population to zero. In the survey of total phenolic content of basil during storage showed 10% concentration of Khorasan thyme extract at zip-plast packaging and in antioxidant activity of basil samples, 10% concentration of both extracts in zip-plast packaging had the least changes compared to fresh basil. In addition, green tea and Khorasan thyme extracts as natural compounds with high antioxidant and antimicrobial properties, along with zip-plast packaging, can be considered for increasing the shelf-life and reducing the microbial pollution of basil

کلیدواژه‌ها [English]

  • Packaging
  • Coliforms
  • Enterobacteriaceae
  • Green tea
  • Khorasani Thyme