بررسی نشانه‌های تزریقات دارویی در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه صنعتی ساری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 بازرس بهداشتی گوشت، کشتارگاه صنعتی ساری، ساری، ایران.

چکیده

چکیده:
امروزه، آنتی بیوتیک ها عمدتا" جهت درمان و همچنین تحریک رشد در جیره غذائی دامها مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت مصرف بی رویه و عدم رعایت مدت زمان منع مصرف داروها، بخصوص آنتی بیوتیک ها، سبب اثرات زیانباری نظیر: مقاومت باکتریایی، واکنش‌های آلرژیک، مسمومیت، سرطانزایی و به هم زدن میکروفلور طبیعی روده در بدن مصرف کننده می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی میزان تزریق داروها و همچنین اثرات آن برروی لاشه گاوها انجام شد. مطالعه مذکور بصورت توصیفی – مقطعی می باشد. در طول مدت شش ماه ، از تیر تا آذر سال 1395، مجموعا" 8630 لاشه گاو کشتار شده از کشتارگاه صنعتی ساری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور، لاشه بصورت روزانه در کشتارگاه مورد بررسی (اثرات تزریق، استشمام بوی دارو) قرار گرفتند. از تعداد 8630 لاشه گاو مورد بررسی، تعداد 1500 لاشه (17/4 %) دارای اثرات تزریق بودند. نتایج بدست آ مده از این تحقیق نشان می دهد که به لحاظ میزان اثرات تزریق دارو ، دربین جنس نر و ماده، در هر دو فصل تابستان و پائیز تفاوت معنی دار مشاهده می شود (p0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medicinal infusions signs in cattle slaughtered at the abattoir Sari

نویسندگان [English]

  • mohsen yadollahi 1
  • Nasrollah Vahedi Nouri 2
  • Yazdan Khodabakhsh 3
1 Master of Science, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of veterinary medicicne, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Inspector in Industrial Slaughterhouse of Sari City, Mazandaran Province, Iran
چکیده [English]

Summary:
Today, Antibiotics are mainly used to treat and also stimulate the growth of livestock in the diet. In the event of uncontrolled consumption of drugs especially antibiotics and lack of observance Contraception time (Withdrawal time), Causes harmful effects such as: Bacterial resistance, allergic reactions, poisoning, Carcinogenicity and disturb the natural microflora of the intestines in the body of the consumer. This study was conducted to determine the rate of injection of drugs and its effects on cows' carcasses. This study is descriptive-cross sectional. Within six months, From June to December 2016, a total of 8630 cow carcasses were surveyed from Sari industrial slaughterhouse. For this purpose, carcasses were examined (Effects of Injection, Smell the drug odor) daily at the slaughterhouse. Of the 8630 carcasses examined, 1,500 carcasses (17.38 %) had injectable effects. The results of the research show that there the difference between males and females in terms of the effects of drug injections is statistically significant in both summer and autumn (P‹0.05).But between summer and autumn, the difference is not statistically significant(P›0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: antibiotics
  • cattleslaughter
  • Sari