تاثیر فیلم پروتئین میوفیبریلار در ترکیب با اسانس آویشن شیرازی بر افزایش ماندگاری فیله ماهی شوریده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این مطالعه تاثیر فیلم پروتئین میوفیبریلار همراه با اسانس آویشن شیرازی در سه غلظت 5/0، 1 و 5/1 درصد بر روی ماندگاری فیله ماهی شوریده در یک دوره 15 روزه و در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت. جهت تهیه فیلم میوفیبریلار قطعات ماهی با 5 برابر NaCl 05/0 مولار سرد (4-2 درجه سانتی‌گراد) شستشو و سانتریفیوژ شدند. بر اساس آنالیز اسانس آویشن شیرازی ترکیبات غالب موجود شامل کاروکرول (82/46 درصد)، تیمول (34/18 درصد) و لینالول (71/12 درصد) بودند. pH بین تیمارهای دارای شاهد و تیمارهای فیلم پروتئین میوفیبریلار دارای اسانس آویشن شیرازی اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0P). بر این اساس فیلم پروتئین میوفیبریلار با 5/1 درصد اسانس اسانس آویشن با اختلاف معنی‌دار در مقایسه با شاهد بالاترین کارایی را در افزایش ماندگاری فیله ماهی شوریده داشت. شاخص‌های رنگ L* و a* در طول زمان نگهداری تغییر معنی‌داری را نشان نداد (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of myofibrillarProtein in combination with Zataria multiflora essential oil on increasing the shelflife of fish fillet of Otolithes ruber

نویسندگان [English]

  • fatemeh fathimoghadam 1
  • laleh roomiani 2
1 Department of Food Science and Technology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of myofibrilar protein with the Zataria essential oil was investigated in three concentrations of 0.5, 1 and 1.5% on the shelf life of fish fillets in a period of 15 days at a refrigerated temperature. According to the analysis of essential oil, the dominant components were carrocolol (46.82%), thymol (18.34%) and linalool (12.71%). There was no significant difference between the treatments with control and treatment of myofibrilear protein film and essential oil of Shirzi. During 15 days of storage, the parameters of TBA (Thiobarbituric Acid), PV (Peroxide), FFA (Free Fatty Acids), TVB-N (Total Volatile Nitrogen Bases) showed an increase in the concentration of thyme essential oil in myofibrilear film decreased these parameters . Accordingly, the myofibricular protein film with 1.5% essential oil of essential oil of thyme with a significant difference compared with the control had the highest efficiency in increasing the shelf life of the fish fillet. Color index L * and a * did not change significantly during storage (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Myofibrillar Protein Film"
  • "Zataria multiflora"
  • "Shelflife"
  • "Otolithes ruber"