زنگ خطر مقاومت بالا به تتراسایکلین در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تبریز

چکیده

مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها از جمله نگرانی‌های نوظهور عرصه بهداشت در سطح جهان است. تتراسایکلین نیز از این قاعده مستثنی نبوده، به ویژه که جزو آنتی‌بیوتیک‌های ارزان و با طیف اثر گسترده می‌باشد و این امر باعث شده تا مصرف بالایی در جنبه‌های درمان و بهداشت مواد غذایی را به خود اختصاص دهد. اشریشیاکلی یک گونه باکتریایی شاخص در بحث سلامت غذا، انسان و دام می‌باشد و این امر باعث شده مدلی مناسب برای مطالعه مقاومت آنتی‌بیوتیکی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت و میزان مقاومت به تتراسایکلین در سویه‌های اشریشیاکلی موجود در مواد‌غذایی، جمعیت‌های انسانی و دامی تا سال 1397 است. بحث پیرامون مواد‌غذایی به عنوان فصل مشترک جمعیت انسان، دام و محیط‌زیست محسوب شده و به عنوان یکی از عوامل انتقال سویه‌های مقاوم در این چرخه دارای اهمیت خاصی است. نتایج بررسی یافته‌های تحقیقات صورت گرفته در ایران حاکی از میانگین مقاومت 74/86 درصدی طیور مبتلا به کلی‌باسلوز، مقاومت 11/64 درصدی اشریشیاکلی‌های عامل عفونت‌های انسانی و هم‌چنین مقاومت 9/60 درصدی سویه‌های جدا شده از مواد غذایی به تتراسایکلین می‌باشد. با توجه به این میزان از مقاومت، توصیه می‌شود تا توزیع و مصرف تتراسایکلین در کشور برای مدتی به طور کامل قطع گردد تا جمعیت سویه‌های مقاوم توسط آنتی‌بیوتیک‌ها و روش‌های دیگر کاهش یابد و هم-چنین سیمای ایپیدمی مولکولی و عوامل موثر بر ایجاد مقاومت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High tetracycline resistance alarm in Iran

نویسندگان [English]

  • sahar nouri 1
  • Mohammad Nodargah 2
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Under-graduate student in Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The bacterial resistance to antibiotics have become a worldwide health concern. Tetracycline has not been excluded, its low price and broad-spectrum antimicrobial agent activity have led to high consumption in the aspects of health care and food hygiene. Escherichia coli is an indicator of bacterial species in food, human, and livestock health, which has led to a good model for studying antibiotic resistance. The purpose of this study was to evaluate the E.coli strains tetracycline resistance status in food, human and animal populations of Iran up to 2018. The discussion about food is important as a common area of human, animal populations and environment and also as one of the resistant strain transmission factors. A survey of the study’s results showed that the average resistance to Tetracycline in poultry with Colibacillosis 86/74 percent, human isolates 64/11 percent and food isolates are 60/9 percent. Regarding this level of resistance, it is recommended that the distribution and consumption of tetracycline in Iran should be discontinue for a period of time in order to reduce the population of resistant strains by other antibiotics and methods. The molecular epidemiology and affecting factors of resistance creation should be evaluate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetracycline
  • Antibiotic resistance
  • E.coli
  • Tet genes