بررسی تاثیر سطوح مختلف شمارش سلولهای سوماتیک شیر گاو و افزودن آنزیم لیپازبر ترکیب اسید چرب آزاد زنجیر کوتاه، تک غیراشباعی، چند غیراشباعی و ویژگیهای حسی پنیر سفید آب نمکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

بیماری ورم پستان بعنوان یک عفونت غدد پستانی که معمولا ناشی از باکتریهای عفونت زا میباشد تعریف میشود. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر سه سطح سلول سوماتیک در شیر خام و آنزیم لیپاز بر اسیدهای چرب ازاد پنیر سفید آب نمکی و خصوصیات حسی(طعم وبافت) آن در طی یک دوره نگهداری 70روزه می باشد. در این مطالعه: سه سطح سلول سوماتیک (بالا- متوسط- پایین) ویک سطح آنزیم لیپاز (2%) و سه زمان مشخص از دوره رسیدن (5،35 و 70 روز) در نظر گرفته شد. در ابتدا سه گروه از گاوهای شیری انتخاب شد تا شیر با سطح سلول سوماتیک پایین) cell/ml100000>(و متوسط) cell/ml450000>(و بالا ) cell/ml1000000

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of somatic cell count of cow ,s milk and lipase enzyme addition on short chain, mono unsaturated , poly unsaturated free fatty acids composition and sensory properties of White brined cheese

نویسندگان [English]

  • Hamed Zarei 1
  • Ali Reza Shahab Lavasani 2
1 Department of Physiology, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Innovative Technologies in Functional Food Production Research Center, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Mastitis is defined as an inflammation of the mammary gland usually resulting from a bacterial infection. The objective of this research was to evaluate the effect of 3 levels of somatic cell counts in raw milk and lipase enzyme addition on free fatty acids and sensory properties of white brined cheese during 70 days of ripening period.3 levels of SCC and one level of lipase enzyme addition (2%) and 3 levels of storage time (5, 35 and 70 days). Initially, 3 groups of dairy cows were selected to obtain low (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatic cell counts
  • White brined cheese
  • Free fatty acids
  • Sensory properties
  • lipolysis