انگل های منتقله از ماهی: مروری بر گزارشات ارائه شده از ایران

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانش آموخته دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

از میان تعداد زیادی از انگل ها که قادرند ماهی را آلوده کنند،گونه های متعددی منجر به ایجاد بیماری در انسان می شوند. امروزه، بیش از 40 گونه انگل در رده های مختلف شامل تک یاخته، ترماتود، سستود، نماتود و یا خاربرسر در ماهی شناسایی شده که باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند. آلودگی در انسان معمولا متعاقب مصرف بافت خوراکی آلوده به لارو این انگل ها رخ می دهد، لذا این امر رابطه مستقیمی با نوع فراوری و پخت ماهی دارد و اپیدمیولوژی بیماری بر همین اساس شکل می گیرد. میزان مصرف ماهی، روش‌های پخت، فراوری یا عادات غذائی، سطح بهداشت عواملی هستند که بر میزان وقوع این انگل ها تاثیر گذارند. در این مقاله ضمن مروری بر انگل های مشترک ماهی با انسان، گزارشات این انگل ها از ماهیان در نواحی مختلف ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fish-borne parasites: A review on the reports from Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Momeni 1
  • Mehdi Raissy 1
  • Masoumeh Bashiri 2
  • Maryam Barzegar 3

1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2 Graduated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Department of Aquatic Animal Health and Disease, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Tehran, Iran

چکیده [English]

Among the large number of parasites that are capable of infecting fish, several species can also infect humans or fish-eating mammals. Today, more than 40 species of fish-borne parasites of different classes including protozoa, trematode, cestoda, nematoda and acanthocephala have been identified as causing disease in humans. The Infection of humans, as the main host, usually occurs by the consumption of edible tissue infected with larvae. The possibility and the rate of infection has a direct relationship between different criteria, including the consumption rate of fish, level of hygiene, feeding habits, and methods of cooking or processing. In this article, having reviewed the fish-borne parasites, the reports of zoonotic parasites from fish in Iran have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasite
  • Zoonosis
  • fish

دوره 6، شماره 4
زمستان 1398
صفحه 88-102
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1398