بررسی مقایسه ای اثرات ضد باکتریایی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه زنجبیل شامی (Lnula helenium) بر علیه برخی از باکتری های پاتوژن غذازاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی ،اهر،ایران

2 استادیار،گروه میکروبیولوژی،واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران

چکیده

امروزه داروهای شیمیایی به واسطه اثرات زیانباری که بر پیکره آدمی به جای می گذارند، جای خود را به داروهای گیاهی می سپارند. اگر چه نسبت داروهای گیاهی به داروهای شیمیایی در جهان ناچیز است، ولی روند جایگزینی با سرعت بیشتری دنبال می شود . هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیر قطبی عصاره گیاه زنجبیل شامی بر روی برخی از باکتری های غذا زاد بود. در این مطالعه گیاه زنجبیل شامی از عرصه های طبیعی شهر اراک جمع آوری و سپس عصاره های متانولی(قطبی)، کلروفرمی(نیمه قطبی) و هگزانی(غیر قطبی) زنجبیل شامی تهیه شد و تاثیر غلظت های مختلف این عصاره مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایش ها با روش انتشار چاهک و تعیین MIC و MBC بر روی سویه های استاندارد گرم منفیسودوموناس آئروژینوزا، اشریشیاکلی و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منو سیتوژنز، و استرپتوکوکوس موتانسانجام گرفت . عصاره متانولی گیاه زنجبیل شامی در غلظت 25/6 میکروگرم در میلی لیتر از رشد باکتری گرم مثبت و گرم منفی جلوگیری می کند، عصاره کلروفرمی با حداقل غلظت های ( mg/ml5/12 ، 50 و 100 درصد ) به ترتیب روی باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامنوسیتوژنز اثر کشندگی داشت و عصاره هگزانی فقط بر روی باکتری-های گرم مثبت تأثیر داشت. عصاره گیاه مورد نظر می تواند بعد از تکمیل آزمایشات بالینی به عنوان داروی گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: اثرات ضد میکروبی، عصاره ، گیاه زنجبیل شامی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Antibacterial Effects of Polar, Semi-polar and non-polar Fractions of Lnula helenium Plant Extract against some food-borne bacteria

نویسندگان [English]

  • Hosein Soleimani 1
  • behboud jafari 2
1 M.Sc student, Department of Microbiology, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
2 Assistant professor, Department of Microbiology, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
چکیده [English]

Today, chemical drugs are replaced by herbal medicines because of the harmful effects they place on the human body. Although the proportion of herbal medicines to chemical drugs in the world is negligible, the replacement process is followed more quickly. The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of polar, semi-polar and non-polar fractions of Lnula helenium extract on some food-borne bacteria . In this study, Lnula helenium plant was collected from Arak natural areas and then extracts of methanolic, chloroform and hexane of Lnula helenium were obtained. The effect of different concentrations of this extract was investigated. All experiments were carried out using Agar well diffusion and determination of MIC and MBC on standard strains of Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli and Streptococcus mutans. Methanol extract of Lnula helenium(6.25 μg / ml) inhibits the growth of Gram-positive and Gram-negative bacteria. Chloroform extract with minimum concentrations (12.5 mg / ml, 50 and 100%) had lethal effect on Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes, respectively and hexane extract only affected gram-positive bacteria. The herbal extract can be used as an herbal medicine after completing clinical trials.
Keywords: Antimicrobial Effects, Extract, Lnula helenium

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial Effects
  • Extract
  • Lnula helenium