یوسورفکتانت‌های باکتریایی: مروری بر جنبه‌های بیولوژیکی، تکنولوژی و کاربردی فسفاتیدیل کولین

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

بیوسورفکتانت‌ها و بیوامولسیفایر‌ها ترکیبات فعال سطحی هستند که در مقادیر بسیار ناچیز باعث کاهش کشش سطحی آب، به میزان قابل توجهی می گردند. بطور کلی میکروارگانیسم‌ها طیف وسیعی از بیوسورفکتانت‌ها را سنتز می‌کنند. این ترکیبات بر اساس وزن مولکولی، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و نحوه فعالیت‌ طبقه‌بندی می‌شوند.‌ فسفاتیدیل کولین که یکی از عمده‌ترین اجزاء تشکیل دهنده لسیتین تجاری می‌باشد، مهم‌ترین فسفولیپید غشایی در یوکاریوت‌ها است و می‌تواند توسط هر یک از دو چرخه‌‌ متیلاسیون یا CDP-کولین سنتز شود. بسیاری از پروکاریوت‌ها فاقد فسفاتیدیل کولین هستند، اما در غشای برخی از باکتری‌ها مقادیر قابل توجهی از این ماده یافت می‌شود. بدلیل اهمیت زیاد لسیتین در صنعت غذا و پزشکی، مطالعات در مورد اجزاء تشکیل دهنده لستین یعنی فسفاتیدیل‌کولین و فسفاتیدیل‌سرین امروزه هم ادامه دارد. شناخت مسیرهای بیوسنتز ترکیبات فسفاتیدیل‌کولین به ویژه در باکتری‌ها، اهمیت زیادی در تولید بهینه این متابولیت‌های میکروبی دارد. در این مطالعه، ساختار، عملکرد بیوشیمیایی و نیز مسیرهای بیوسنتز بیوسورفکتانت‌ها در باکتری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تکنولوژی تولید و کاربردهای مهم آنها اشاره می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bacterial biosurfactants: A review of the biological, technological, and application aspects of Phosphatidylcholine

نویسندگان [English]

  • Mahsa Noktehsanj
  • Monir-sadat Shakeri
Research Institute of Food Science and Technology, Department of Food Biotechnology, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Biosurfactants and bioemulsifiers are active surface compounds that significantly reduce the surface tensions in very small amounts. Generally, microorganisms synthesize wide ranges of biosurfactants. These compounds are classified based on molecular weight, physicochemical properties and mode of action. Phosphatidylcholine (PC), one of the major components of commercial lecithin, is the most important membrane phospholipid in eukaryotes which can be synthesized by two pathways, the methylation and/or the CDP-choline pathways. Many prokaryotes lack PC, but in the membranes of some bacteria, significant amounts of this material are found. Due to the high importance of lecithin in the food and medicine industry, studies on the ingredients of lecithin such as phosphatidylcholine and phosphatidylserine are matter of interests. Recognition of the biosynthesis pathways of phosphatidylcholine compounds, especially in the bacteria for optimal production of these microbial metabolites is a matter of great importance. In this study, the structure, biochemical function and biosynthesis pathways of biosurfactants are investigated in bacteria, the production technology and their important applications are also described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphatidylcholine
  • lecithin
  • Bioemulsifier
  • Bacterial metabolites