فعالیت ضد‌میکروبی عصاره آبی، الکلی و بافری بره موم زنبور عسل بر باکتری‌های دهانی و روده ای

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

بره‌موم به دلیل داشتن ترکیباتی با منشاء گیاهی مانند پلی‌فنول‌ها و پروتئین‌هایی مانند 10-HDA نقش ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد انگلی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد پوسیدگی دندان ایفاء می‌کند. از دیرباز دارای نقش درمانی برای بیماری‌ها به‌ویژه عفونت‌ها بوده است. در این تحقیق فعالیت ضد میکروبی عصاره الکلی، آبی و بافری بره‌موم بر باکتری‌های دهانی شامل: استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری‌های معده - روده‌ای شامل: استرپتوکوکوس سالیواریوس و اشریشیا کلی با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) در محیط کشت مایع(TSB) و روش انتشار دیسک (قطر هاله عدم رشد) مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی بین سه عصاره الکلی، آبی و بافری تفاوت معنی‌داری نداشت یعنی اثر حلال ها بر حلالیت ترکیبات ضدباکتریایی بره موم تقریبا یکسان است. مقاومترین باکتری گرم مثبت نسبت به عصاره الکلی و بافری بره موم، استرپتوکوکس موتانس و مقاوم‌ترین باکتری نسبت به همه عصاره‌ها، اشریشیا کلای گزارش شد. در ارتباط با عصاره آبی بره موم، تفاوت معنی‌داری بین مقاومت باکتریها دیده نشد(P>0.05). در آزمون انتشار دیسک، میزان افزایش غلظت عصاره‌ها تاثیر به سزایی در میزان کشندگی باکتری‌ها داشت و حساس‌ترین باکتری نسبت به عصاره‌ها باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و مقاوم‌ترین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شناخته شد. هم‌چنین باکتری‌ها نسبت به عصاره بافری بیشترین حساسیت را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial activity of aqueous, alcoholic and buffer extracts of honey-bee propolis on oral-intestinal bacteria

نویسندگان [English]

  • Mahnoush Aboutorab
  • Mohammad Goli
  • Elham Khosravi
Department of Food Science and Technology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Propolis plays an antibacterial, anti-fungal, anti-parasitic, antioxidant, anti-inflammatory, anti-caries role due to its plant-derived compounds such as polyphenols and proteins such as 10-HDA. It has long been a therapeutic role for diseases, especially infections. In this study antimicrobial activity of alcoholic, aqueous and buffer extract of propolis, on oral bacteria including Streptococcus mutans, Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, and gastro-intestinal bacteria including Streptococcus salivarius and Escherichia coli measured using micro broth dilution test for assessing of minimum inhibitory concentration (MIC) and disk diffusion test for assessing of diameter of inhibition zone. The MIC did not differ significantly between the three alcoholic, aqueous and buffer extracts, i.e., the effect of the solvents on the solubility of the antibacterial compounds was approximately the same (P > 0.05). The most resistant gram-positive bacterium to alcoholic and buffer extract, Streptococcus mutans and the most resistant to all extracts, Escherichia coli, were reported. There was no significant difference between the bacterial resistance in the aqueous extract of propolis (P> 0.05). In the disk diffusion test, increasing the concentration of extracts had a significant effect on the bacterial killing rate and was identified as the most susceptible bacterium to the extracts Staphylococcus epidermidis and the most resistant bacterium Staphylococcus aureus. The bacteria were also more sensitive to buffer extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propolis extract
  • Antimicrobial properties
  • Minimum inhibitory concentration
  • Disc diffusion