بررسی میزان شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از گلاب و عرقیات گیاهی در کاشان، 1397

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

3 آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی و بیماری زای فرصت طلب می باشد که می تواند از طریق مواد غذایی به انسان منتقل شود. عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک های ضد این باکتری بسیار جدی است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از گلاب و عرقیات گیاهی در کاشان بود.در این مطالعه مقطعی، تعداد 400 نمونه انواع گلاب و عرقیات گیاهی صنعتی و سنتی به طور تصادفی از مکان­های فروش در کاشان خریداری و میزان شیوع سودوموناس آئروژینوزا به روش کشت بررسی شد. مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله­های جدا شده به روش دیسک دیفوژن بررسی شدند. از تعداد 400 نمونه غذایی، 16 نمونه (4 درصد) به سودوموناس آئروژینوزا آلوده بودند. تمامی ایزوله های جدا شده 100 درصد به آنتی بیوتیک های اختصاصی تیکارسیلین، سفتازیدیم، کولیستین و جنتامایسین مقاوم بودند. همچنین 13(25/81 درصد) ایزوله به ایمی پنم حساس بودند. نتایج بدست آمده مقاومت آنتی بیوتیکی بالای سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از گلاب و عرقیات گیاهی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and antimicrobial resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from rose water and herbal distillates in Kashan, 2018

نویسندگان [English]

  • Reza sharafati chaleshtori 1
  • navid Mazroii Arani 2
  • Elahe Alizadeh 3
  • Alireza Etemadi 2
1 Kashan University of Medical Sciences
2 Food and Hygiene Control Laboratory, Deputy of Food and Drug, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I.R. Iran.
3 Food and Hygiene Control Laboratory, Deputy of Food and Drug, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I.R. Iran.
چکیده [English]

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is an opportunistic gram-negative and pathogenic bacterium that can be transmitted through food to humans. Antibiotic-resistant infections of this bacterium are a severe public health issue. This study aimed to determine the prevalence and antibiotic resistance pattern of P. aeruginosa strains isolated from rose water and herbal distillates in Kashan. In this cross-sectional study, 400 rose water and herbal distillate samples were randomized purchased of local markets in Kashan and evaluated for the occurrence of P. aeruginosa by culturing methods. The obtained isolates were subjected to the disc diffusion antimicrobial susceptibility tests. Out of 400 samples, 16 (4 %) samples were contaminated withP. aeruginosa. The 100 % of isolates were resistant to ticarcillin, ceftazidime, colistin, and gentamicin. Also, the 13 (81.25 %) samples were sensitive to imipenem. The results showed a high occurrence of the antibiotic resistance P. aeruginosa strains isolated from rose water and herbal distillates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Rose water
  • herbal distillates
  • Pseudomonas aeruginosa