مطالعه فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های سبزیجات و سالاد در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کارشناس ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

4 مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران

چکیده

استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین یکی از اصلی­ترین عوامل نوظهور ایجاد کننده مسمومیت­های غذایی مقاوم به آنتی­بیوتیک در انسان است. باکتری همچنین توانایی تولید انتروتوکسین مقاوم به حرارت را دارد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی میزان شیوع، الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی و فراوانی ژن­های کد کننده انتروتوکسین در سوش های استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین جدا شده از سبزیجات و سالاد انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 485 نمونه سبزیجات و سالاد جمع­آوری و سریعا به آزمایشگاه انتقال داده شدند. به منظور جداسازی استافیلوکوکوس­اورئوس از کشت میکروبی استفاده و سوش های مقاوم به متی سیلین با استفاده از دیسک های سفوکسیتین و اگزاسیلین تایید شدند. الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی و  فراوانی ژن­های کد کننده انتروتوکسین به ترتیب با استفاده از روش های انتشار دیسکی و PCR ارزیابی شدند. میزان شیوع استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین در نمونه­های سبزیجات و سالاد به ترتیب 2/7 و 51/8 درصد بود. سوش های استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین، بیشترین میزان مقاومت آنتی­بیوتیکی را نسبت به آنتی­بیوتیک­های پنی­سیلین (100 درصد)، کوآموکسی­کلاو (100 درصد)، آمپی­سیلین (100 درصد) و سفتی­راکسون (100 درصد) داشتند. شیوع مقاومت برعلیه ایمی­پنم (52/10 درصد) و کلرامفنیکل (68/23 درصد) کمتر از سایر آنتی­بیوتیک­ها بود. فراوان­ترین انتروتوکسین­های ردیابی شده در ایزوله­های استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین، SEA (15/63 درصد) و SEB (26/52 درصد) بودند. حضور همزمان چند ژن کد کننده انتروتوکسین و مقاومت چندگانه برعلیه چندین آنتی­بیوتیک در سوش های استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین جدا شده از نمونه­های سبزیجات و سالاد نشان دهنده بروز یک مشکل بهداشتی عمده در این دسته از مواد غذایی است. جلوگیری از تجویز بی رویه آنتی­بیوتیک­ها می تواند خطر استافیلوکوکوس­اورئوس مقاوم به متی­سیلین انتروتوکسین زا را در سبزیجات و سالاد کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the frequency of enterotoxin encoding genes and antibiotic resistance pattern of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from vegetable and salad samples in Chaharmahal Va Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Momeni shahraki 1
  • Amir Shakerian 2
  • Ebrahim Rahimi 3
  • Farhad Safarpoor Dehkordi 4
1 Young Researchers Club,Master of Health and Quality Control of Food, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 2Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
4 Halal Research Center of IRI, FDA, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the main emerging causative agents of antibiotic-resistant food poisoning in humans. The bacterium also has the ability to the production of heat resistant enterotoxin. The present study was done to assess the prevalence rate, antibiotic resistance pattern, and frequency of enterotoxin encoding genes in methicillin-resistant S. aureus strains isolated from vegetable and salad samples. In this study, 485 samples of vegetables and salad were collected and immediately transferred to the laboratory. The microbial culture was used to isolate S. aureus, and methicillin-resistant strains were approved using cefoxitin and oxacillin disks. Antibiotic resistance patterns and frequency of enterotoxin encoding genes were analyzed using disk diffusion and PCR methods, respectively. The prevalence rate of methicillin-resistant S. aureus in vegetable and salad samples were 7.2% and 8.51%, respectively. Methicillin-resistant S. aureus strains had the highest antibiotic resistance against penicillin (100%), co-amoxiclav (100%), ampicillin (100%) and ceftriaxone (100%) antibiotics. The prevalence of resistance against imipenem (10.52%) and chloramphenicol (23.68%) was lower than other antibiotics. SEA (63.15%) and SEB (52.26%) were the most frequently detected enterotoxins in methicillin-resistant S. aureus strains. The simultaneous presence of multiple enterotoxin encoding genes and multiple resistance against several antibiotics in methicillin-resistant S. aureus strains isolated from vegetable, and salad samples represent an important health-related concern in this kind of food samples. Preventing uncontrolled administration of antibiotics can reduce the risk of enterotoxigenic methicillin-resistant S. aureus enterotoxin in vegetables and salads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus resistant to methicillin
  • Enterotoxin
  • Antibiotic resistance
  • Vegetables
  • Salad