بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره نسترن وحشی (Rosa canina L.) علیه برخی باکتری‌های پاتوژن غذازاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران

چکیده

با توجه به تقاضای روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا، افرادی به طور سهوی یا عمدی، از طریق تولید، عرضه، واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده، سبب بیماری های لحظه ای، کوتاه مدت، طولانی مدت و حتی مرگ بسیاری از افراد می شوند. نسترن وحشی (Rosa canina L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمندی است که مردم اکثر سرزمین­ها از میوه­های آن برای درمان بعضی از بیماری­ها استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی‌باکتریال فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیرقطبی عصاره گیاه نسترن وحشی بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامنوسیتوژنز و اشریشیا کولی بود. ابتدا عصاره‌های متانولی، کلروفرمی و هگزانی نسترن وحشی تهیه شد و تأثیر غلظت‌های مختلف این عصاره‌ها موردبررسی قرار گرفت. تمامی آزمایش‌ها با روش انتشار چاهک و تعیین MIC و MBC بر روی سویه‌های استاندارد باکتری های مورد نظر انجام گرفت. عصاره کلروفرمی گیاه نسترن وحشی در غلظت 25/6 میکروگرم در میلی­لیتر از رشد باکتری گرم مثبت لیستریا مونوسیتوژنز جلوگیری کرد. درحالی‌که برای اثر بر باکتری­های گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کولی به غلظت­های بالای عصاره کلروفرمی نیاز بود. عصاره متانولی گیاه نسترن وحشی در غلظت 25 میکروگرم در میلی­لیتر اثر مهارکنندگی و کشندگی هم بر باکتری­های گرم مثبت و هم بر باکتری­های گرم منفی داشت و عصاره کلروفرمی این گیاه بیشترین اثر مهارکنندگی را روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز داشت. در حالت کلی می‌توان نتیجه گرفت که عصاره گیاه نسترن وحشی دارای اثر ضدباکتریایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of antibacterial effects of polar, semi-polar, and nonpolar fractions of Rosa canina extract against some pathogenic bacteria

نویسندگان [English]

  • sanaz tahmasebi 1
  • changiz ahmadizadeh 2
1 department of microbiology ahar branch islamic azad university islamic azad university
2 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
چکیده [English]

Due to the increasing demand for food worldwide, people inadvertently or deliberately, through the production, supply, import, and export of spoiled and contaminated food, cause instantaneous diseases, short-term, long-term, and even many deaths. Rose canina is one of the most valuable medicinal plants that most people use in their lands to treat some diseases. The purpose of this study was to investigate the antimicrobial effects of polar, semi-polar, and non-polar fractions of Rosa canina L. extract on Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and E. coli. In this study, Rosa canina was used. First, methanolic, chloroform and hexane extracts of R.canina were extracted, and the effects of different concentrations of these extracts were investigated. All experiments were carried out using the well-diffusion method and MIC and MBC determination on standard strains of Intended bacterias. The chloroform extract of the Rosa canina prevented at a concentration of 6.25 μg / ml has an inhibitory effect on Gram-positive bacteria in Listeria monocytogenes. While the impact on gram-negative bacteria of Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli is required for high concentrations of chloroform extract. Methanolic extract of Rosa canina at a concentration of 25 μg / ml has an inhibitory and killing effect on both gram-positive bacteria and gram-negative bacteria, and the chloroform extract of this plant has a most inhibitory effect on Listeria monocytogenes. In general, it can be concluded that the extract of Rosa canina has an antibacterial effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosa Canina
  • plant extract
  • polar
  • semi-polar
  • Non-polar fraction