ارزیابی کمی و کیفی سلول‌ها در چند محصول تجاری پروبیوتیک و بررسی تاثیر شرایط انبارمانی بر زنده‌مانی و قابلیت کشت مخمر پروبیوتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

چکیده

یکی از معیارهای مهم برای تعیین کیفیت محصولات حاوی پروبیوتیک­ها، حضور تعداد مشخصی از سلول­های زنده در هر گرم از محصول است. برای انتقال تعداد کافی از سلول­های زنده به دستگاه گوارش، باید جمعیت میکروارگانیسم­های پروبیوتیک طی دوره انبارمانی، حفظ شود. در مطالعه حاضر، در ابتدا جداسازی و شمارش سلول­های زنده در چند محصول پروبیوتیک با استفاده از روش­های شمارش در پلیت و فلوسیتومتری انجام شد. سپس جدایه­ها با روش­های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. همچنین تاثیر دماهای مختلف نگهداری طی 30 روز بر زنده­مانی مخمرهای پروبیوتیک با روش­های مذکور، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تعداد و نوع سویه جدا شده از یک نوع پروبیوتیک تجاری، ساشه پروتکسین ریستور، با تعداد و نوع سویه درج شده بر روی محصول مطابقت داشت، اما تعداد سلول­های قابل کشت کپسول پروتکسین بالانس و محصول دیلیست با میزان جمعیت ادعا شده بر روی محصول مطابقت نداشت. در زمینه نتایج شمارش مخمرها نکته قابل توجه این بود که تنها 37 درصد سلول­ها قابلیت کشت بر روی محیط کشت YPG آگار داشتند، در حالیکه بررسی زنده­مانی سلول­ها بر اساس انسجام غشای سیتوپلاسمی، حاکی از زنده­مانی بیش از 87 درصد سلول­ها بود. سلول­های مخمری دیلیست، پایداری مطلوبی در محدوده دمایی 35-و 4 درجه سلسیوس نشان دادند. براین اساس می­توان نتیجه گرفت که استفاده از روش­های­ مختلف کشت و همچنین استفاده از شرایط فیزیکوشیمیایی متفاوت می­تواند بر نتایج جداسازی و شمارش میکروارگانیسم­ها تاثیر بسیار زیادی داشته باشد، در نتیجه استفاده از روش­های مختلف جهت حصول به نتایج صحیح الزامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative assessment of cells in several commercial probiotic products and evaluation of storage conditions on cell culturability and viability of a probiotic yeast

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hakimipour 1
  • Rasoul Shafiei 2
  • Mohammad Rabbani khorasgani 1
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the essential criteria for determining the quality of products containing probiotics is the presence of a certain number of viable cells per gram of product. To transmit enough viable cells to the gastrointestinal tract, the population of probiotic microorganisms should be preserved during storage. In the present study, culturable cells of some commercial products were isolated and enumerated by the plate count and flow cytometric methods. The isolates were then identified by biochemical and molecular methods. The viability of yeast cells was then assessed at different temperatures during 30 days by the methods above. The results showed that Protexin restore® contained the same types and number of bacteria that were claimed by the manufacturer. In contrast, protexin balance® and Dailyeast® contained a lower number of bacterial cells and yeast cells, respectively. It is noteworthy that only 33% of yeast cells were culturable on YPG agar, while flow cytometric analysis showed that 87% of cells were viable and exhibited cell membrane integrity. Also, yeast cells in Dailyeast® product were stable at 4-35°C. In conclusion, using different culture media and physicochemical conditions for the enumeration of viable and culturable cells may lead to different results. Thus, a combination of different methods should be used to get good results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saccharomyces boulardii
  • viability
  • Flow Cytometry
  • probiotics
دوره 7، شماره 3
پاییز 1399
صفحه 33-46
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1398