بررسی چند شکلی ژن کواگولاز استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از نمونه‌های غذایی و انسانی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران

2 1 دانشجوی کارشناسی ارشدژنتیک،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت ‌های بیمارستانی به شمار می رود. در این میان پرسنل بیمارستانی و مواد غذایی جز عوامل مهمی هستند که میکروب را به سایرین منتقل می نمایند. هدف ما از این تحقیق تعیین فراوانی چند شکلی ژن کواگولاز در استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از نمونه های مواد غذایی و انسانی می باشد. این مطالعه مقطعی توصیفی درطول 6 ماه اول سال 1395 بر روی نمونه های مواد غذایی مختلف و انسانی ارسالی مشکوک به استافیلوکوکوس آرئوس به آزمایشگاه م انجام شد و ، نمونه های رشد کرده در محیط های جامد بلاد آگار و مانیتول سالت آگار کشت داده شدند.. برای تائید حضور ژن کواگولاز از پرایمرهای Coa G2 و Coa G3 استفاده شد: ژنوتایپینگ ژن کواگولاز با روش RFLP انجام شد که برای این منظور محصول PCR در حضور آنزیم ALUI مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. محصول PCR پس از هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز الکتروفورز گردید. مجموع 63 نمونه که شامل 11 نمونه پرسنلی و52 نمونه مواد غذایی 10 نمونه همبرگر و7 نمونه مرغ و 11 نمونه شیر8، نمونه پنیر و 12 نمونه بستنی و 1 نمونه ماهی و 3 نمونه بلدرچین که مورد مطالعه قرار گرفته که از بین آن‌ها 35 نمونه هیچ‌گونه ژنوتیپی مشاهده نگردید و 28 نمونه ناقل استافیلوکوکوس آرئوس بودند .با توجه به نتایج به دست آمده هیچ گونه ارتباط معنا داری بین نوع نمونه ها و ژنوتیپ سویه های استافیلوکوکوس آرئوس جدا سازی شده مشاهده نشدکه نیازمند تحقیقات بیشتر در این مورد است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی چند شکلی ژن کواگولاز استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از نمونه‌های غذایی و انسانی

نویسندگان [English]

  • changiz ahmadizadeh 1
  • rogayeh bakht avar ahari 2

1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.

2 -Masters Student of genetics, Faculty of Basic Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.

چکیده [English]

Staphylococcus aureus is one of the major factors in the development of hospital infections. In the meantime, hospital personnel and foodstuffs are important factors that can transfer germs to others. Our aim in this study is to determine the frequency of coagulase gene polymorphism in Staphylococcus aureus isolated from food and human samples. This descriptive cross-sectional study was performed on suspicious samples infected to Staphylococcus aureus in the microbiology lab of the Faculty of Veterinary Medicine in Islamic Azad University of Tabriz, during the first 6 months of the year 2016. After initial enrichment, the samples were grown in solid media Blad Agar and Mannitol Salt agar was cultured. To confirm the presence of coagulase gene, Coa G2 and Coa G3 primers were used: Coagulase gene genotyping was performed by RFLP method. For this purpose, the PCR product was digested in the presence of the enzyme ALUI. The PCR product was digested by agarose gel after digestion. A total of 63 samples including 11 samples of samples and 52 food samples of 10 hamburgers and 7 samples of chicken and 11 samples of milk 8, cheese samples and 12 samples of ice cream and 1 sample of fish and 3 specimens of the quail were studied. Among them, 35 No genotypes were detected and 28 samples of Staphylococcus aureus were found. The results showed that no significant relation was observes between sample types and genotypinf of isolated Staphylococcus aureus strain. that needs further investigation

کلیدواژه‌ها [English]

  • staphylococcus oraus
  • coagolase
  • polymorphism
  • Foodstuffs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1398