دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی O157:H7 جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

مقدمه: باکتری اشریشیاکلی O157:H7 یکی از مهم‌ترین سویه‌های بیماری‌زای روده‌ای است که معمولا از طریق آب و غذای آلوده به انسان منتقل می‌شود. این سویه عامل ایجاد کولیت خونریزی‌دهنده، سندرم HUS، ترومبوتیک سیتوپنیک پورپورا و در مواردی مرگ است. مخزن اصلی این باکتری نشخوارکنندگان هستند. هدف از این پژوهش دسته‌بندی ژنتیکی (ژنوتایپینگ) ایزوله‌های این سویه جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR است.
مواد و روش کار: 344 نمونه گوشت خام نشخوارکنندگان و طیور از مراکز عرضه گوشت تازه در شهرهای اصفهان و شهرکرد جمع‌آوری و پس از کشت و جداسازی اشریشیاکلی از آن ها، حضور سروتیپ O157:H7 با استفاده از روش‌ PCR تایید شد. جهت دسته بندی ژنتیکی ایزوله های O157:H7 جدا شده از روش RAPD-PCR استفاده شد.
نتایج: از مجموع 344 نمونه گوشت خام مورد مطالعه، 202 جدایه اشریشیاکلی (7/58درصد) جداسازی شد که میزان آلودگی به سویه O157:H7 در آن ها، 8/17 درصد (36 نمونه) بود. دسته بندی ژنتیکی جدایه‌های اشریشیاکلی O157:H7، 9 پروفایل مختلف را در میان این 36 جدایه نشان داد و قرابتی معادل 7/43 تا 100 درصد در بین ایزوله ها یافت شد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش تشابه مولکولی زیادی بین سویه‌های اشریشیاکلی O157:H7 جدا شده از گوشت حیوانات مختلف در شهرهای اصفهان و شهرکرد دیده شد. همچنین مشخص شد که روش RAPD-PCR روشی ساده، سریع و ارزان جهت توصیف تنوع ژنتیکی سویه‌های مختلف اشریشیاکلی ازجمله سویه ‌O157:H7 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genotyping of Escherichia coli O157: H7 strains isolated from raw ruminant and poultry meat samples by RAPD-PCR

نویسندگان [English]

  • Mandana Lotfi 1
  • Hassan Momtaz 2
  • Elahe Tajbakhsh 3

1 Graduated of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

3 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Introduction: Escherichia coli O157:H7 is one of the most important enteric pathogenic strains that is usually transmitted to humans through contaminated water and food. These strains cause hemorrhagic colitis, HUS syndrome, cytopenic purpura thrombosis and, in some cases, death. The main repository of these bacteria are ruminants. The aim of this study was genetic classification (genotyping) of isolates of this strain isolated from raw meat and poultry by RAPD-PCR method.
Methods: 344 samples of ruminants and poultry were collected from fresh meat supply centers in Isfahan and Shahrekord. Genetic classification of O157:H7 isolates was performed by RAPD-PCR method.
Results: Of 344 raw meat samples studied, 202 Escherichia coli isolates (58.7%) were isolated. The rate of O157: H7 strain was 17.8% (36 samples). Genetic classification of Escherichia coli O157:H7 isolates showed 9 different profiles among these 36 isolates and found affinity of 43.7 to 100% among the isolates.
Conclusion: This study showed high molecular similarity between Escherichia coli O157: H7 strains isolated from different animals in Isfahan and Shahrekord. It was also found that RAPD-PCR is a simple, fast and inexpensive method for describing the genetic diversity of different E. coli strains including strain O157: H7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli O157:H7
  • RAPD-PCR
  • Genetic Classification
  • Raw meat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1398