دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی O157:H7جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

باکتری اشریشیاکلی O157:H7یکی از مهم­ترین سویه­های بیماری­زای روده­ای است که معمولا از طریق آب و غذای آلوده به انسان منتقل می­شود. این سویه عامل ایجاد کولیت خونریزی­دهنده، سندرم HUS، ترومبوتیک سیتوپنیک پورپورا و در مواردی مرگ است. مخزن اصلی این باکتری نشخوارکنندگان هستند. هدف از این پژوهش دسته­بندی ژنتیکی (ژنوتایپینگ) ایزوله­های این سویه جدا شده از گوشت خام دام و طیور با روش RAPD-PCR است. 344 نمونه گوشت خام نشخوارکنندگان و طیور از مراکز عرضه گوشت تازه در شهرهای اصفهان و شهرکرد جمع­آوری و پس از کشت و جداسازی اشریشیاکلی از آن ها، حضور سروتیپ O157:H7با استفاده از روش­ PCR تایید شد. جهت دسته بندی ژنتیکی ایزوله های O157:H7 جدا شده از روش  RAPD-PCR استفاده شد. از مجموع 344 نمونه گوشت خام مورد مطالعه، 202 جدایه اشریشیاکلی (7/58درصد) جداسازی شد که میزان آلودگی به سویه O157:H7 در آن ها، 8/17 درصد (36 نمونه) بود.دسته بندی ژنتیکی جدایه­های اشریشیاکلی O157:H7، 9 پروفایل مختلف را در میان این 36 جدایه نشان داد و قرابتی معادل 7/43 تا 100 درصد در بین ایزوله ها یافت شد. در این پژوهش تشابه مولکولی زیادی بین سویه‌هایاشریشیاکلی O157:H7جدا شده از گوشت حیوانات مختلف در شهرهای اصفهان و شهرکرد دیده شد. همچنین مشخص شد که روش RAPD-PCR روشی ساده، سریع و ارزان جهت توصیف تنوع ژنتیکی سویه­های مختلف اشریشیاکلی ازجمله سویه ­O157:H7می­باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genotyping of Escherichia coli O157: H7 strains isolated from raw ruminant and poultry meat samples by RAPD-PCR

نویسندگان [English]

  • Mandana Lotfi 1
  • Hassan Momtaz 2
  • Elahe Tajbakhsh 3
1 Graduated of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Escherichia coli O157:H7 is one of the most important enteric pathogenic strains that is usually transmitted to humans through contaminated water and food. These strains cause hemorrhagic colitis, HUS syndrome, cytopenic purpura thrombosis, and, in some cases, death. The main repository of these bacteria is ruminants. The aim of this study was genetic classification (genotyping) of isolates of this strain isolated from raw meat and poultry by RAPD-PCR method. 344 samples of ruminants and poultry were collected from fresh meat supply centers in Isfahan and Shahrekord. Genetic classification of O157:H7 isolates was performed by the RAPD-PCR method. Of 344 raw meat samples studied, 202 Escherichia coli isolates (58.7%) were isolated. The rate of O157: H7 strain was 17.8% (36 samples). Genetic classification of Escherichia coli O157:H7 isolates showed 9 different profiles among these 36 isolates and found an affinity of 43.7 to 100% among the isolates. This study showed high molecular similarity between E. coli O157: H7 strains isolated from different animals in Isfahan and Shahrekord. It was also found that RAPD-PCR is a simple, fast, and inexpensive method for describing the genetic diversity of different E. coli strains including strain O157:H7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli O157:H7
  • RAPD-PCR
  • Genetic Classification
  • Raw meat