بررسی فراوانی آلودگی به Sarcocystis درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش هضم بافتی ، سال 1398

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 گروه انگل شناسی ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3 گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

4 گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

سارکوسیستیس تک یاخته بسیار شایعی است که انسان و طیف وسیعی از حیوانات را در سرتاسر جهان آلوده می‌کند.. گاو به عنوان یکی از منابع مهمی غذایی انسان در معرض آلودگی به این انگل می‌‌ باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع آلودگی به سارکوسیستیس در گاو‌های کشتار شده در منطقه کاشان در سال 1398 می باشد. در این مطالعه مقطعی تعداد162 نمونه بصورت تصادفی از 54 گاو ( هر گاو سه نمونه شامل عضله، دیافراگم و مری) تهیه گردید. پس از ثبت مشخصات حدود 20-15 گرم از هر نمونه طبق روش دابی و همکاران در طول شب در محلول هضمی و در دمای 27درجه قرار گرفت. سپس نمونه‌ها سانتریفوژ شدند و از رسوب حاصل دو گسترش تهیه و با روش گیمسا رنگ آمیزی گردید و از نظر وجود سیستی‌زویت مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفتند. در مجموع در %4/94لاشه مورد بررسی سیستی‌زویت‌‌های سارکوسیستیس مشاهده گردید. میزان آلودگی در عضله، دیافراگم و مری به ترتیب %7/90،% 87 و%5/81 بود اما اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نبود در بررسی ماکروسکپی تنها در یک مورد کیست‌های ماکروسکپی مشاهده شد.این مورد همزمان از نظر میکروسکپی نیز آلوده بود.
بررسی حاضر نشان داد که میزان آلودگی به سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده در کاشان مانند سایر نقاط ایران از میزان بالایی برخوردار است لذا اقدامات بهداشتی جهت کاهش آلودگی در دام و نیز دقت در پخت کامل گوشت و فراورده‌های گوشتی جهت جلوگیری از آلودگی انسان توصیه می‌شود..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Sarcocystis in slaughtered cattle in Kashan by‌ digestion method, 2019.

نویسندگان [English]

  • Hossein Hooshyar 1
  • Fereshteh Chehrazi 2
  • Mohsen Arbabi 1
  • Reza Sharafti-Chaleshtori 3
  • Mahdi Nazeri 4
1 Department of Parasitology , School of medicine, Kashan University of Medical Sciences
2 Department of parasitology ,School of medicine Kashan Univversity of Medical sciences
3 Department of Nutrition, school of Medicine, Kashan University of Medical Sciences
4 Department of Parasitology , School of medicine , Kashan Universty of Medical Sciences
چکیده [English]

Sarcocystis is one of the most prevalent protozoan parasite that infected humans and many animals worldwide. Cattle as one of the sources of meat products for the human is exposed to contamination with these parasites.The aim of this study was the determination of prevalence of sarcocystis in slaughtered cattle in Kashan region, 2019.
In this cross-sectional study, 162 meat samples from 54 slaughtered cattle ( three samples from muscle, esophagus, and diaphragm of each cattle) were collected. After recording of data, about 15-20 gram of each samples were digested in digestion solution overnight at 27 °C according to Douby method. Two smears prepared from sediment and stained by Giemsa stain, and microcopy observed for Sarcocystis cystizoite. Totally, 94.4% of samples were positive for sarcocystis spp. Microscopic cysts were positive in 90.7%, 87% and 81.5% of muscle, esophagus, and diaphragm samples, respectively. The results showed no significant difference between different muscles. Only one case of the macroscopic positive sample was seen that simultaneous was infected microscopic. The present study showed a high prevalence of infection to Sarcocystis in cattle slaughtered in Kashan similar to another region of Iran. So conduct of preventive measures for the reduction of animal infection and Properly cooked meat before consumption are recommended for the prevention of human infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sarcocystis"
  • "Cattle"
  • "Meat"
  • " Kashan: