ارزیابی کیفیت میکروبی شیرینی‌های خشک عرضه شده در شهر بیرجند

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

آلودگی میکروبی فراورده­های شیرینی از جمله مواردی است که باعث ابتلاء انسان به انواع بیماری­های قابل انتقال از راه دستگاه گوارش می­شود. هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت میکروبی شیرینی­های خشک عرضه­ شده در شهر بیرجند بود. بدین منظور در مجموع تعداد ­100 نمونه شیرینی خشک در فواصل زمانی متفاوت، برحسب میزان تراکم شیرینی­فروشی­ها در مناطق مختلف شهر بصورت کاملا تصادفی نمونه­گیری و در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند طبق روش­های مرجع و استاندارد ملی مورد آزمون قرار گرفتند. آنالیز آماری داده ها نشان داد که میزان آلودگی به باکتری­های انتروباکتریاسه و کلی­فرم به ترتیب در 13و 8 درصد نمونه­ها بیشتر از حد مجاز بوده ضمن آن­که هیچ­یک از نمونه­ها به باکتری اشریشیاکلی آلوده نبودند، علاوه بر آن 35 درصد نمونه­های مورد بررسی به کپک و مخمر آلوده بودند که در این بین میزان آلودگی در 15 درصد نمونه­ها بیشتر از حد مجاز بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در مجموع 19 درصد شیرینی­های خشک عرضه شده در شهر بیرجند به دلیل آلودگی میکروبی غیرقابل مصرف بودند، در نتیجه اعمال نظارت­های پیشگیرانه دقیق­تر ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of microbial quality of dry confectioneries, marketed in Birjand city

نویسندگان [English]

  • Ataollah Azhdari 1
  • Niloofar Hashemzehi 2
1 Department of Food Science and Technology , Faculty of Agriculture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Graduated M.Sc. of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Microbial contamination of confectionery products can cause types of gastrointestinal infections in consumers. The aim of this research was the assessment of microbial quality in dry confectionaries which marketed in Birjand city. For this purpose, at different times, a total of 100 samples of dry confectioneries were collected randomly under sterile conditions, based on the number of confectionery stores in different regions of the city and tested according to the reference and national standard methods. The statistical analysis of the data showed that the rate of contamination with Enterobacteriaceae and coliforms was more significant than standard limits in 8% and 13% of the samples, respectively, and none of them were infected with Escherichia coli. Also, 35% of the samples contained mold& yeast, but in 15% of them, the rate of contamination was higher than the standard limits. The results of this survey showed that a total of 19% of the samples were unusable due to excessive microbial contamination, so more precautionary measures should be taken in the processes of production, storage, and delivery of this product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry confectionery
  • Microbial quality
  • Birjand