بررسی فعالیت ضد سرطانی و ضد میکروبی عصاره های رزماری ، اسپند و قهوه بر رده سلول های سرطانی و باکتری های بیماری زای با منشاغذایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 مربی، گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

3 گروه دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ،شهرکرد–ایران

چکیده

علیرغم پیشرفت های سه دهه گذشته در درمان سرطان (شیمی درمانی پرتودرمانی و ...)، مقاومت به شیمی درمانی هنوز به عنوان یک معضل اصلی در درمان بیماران مبتلا به سرطان است. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عصاره های برخی گیاهان بر مهار رشد سلول های رده سلولی سرطان پستان انسان (MCF7) در مقایسه با سلول فیبروبلاست پوست انسان (HDF) وتعیین میزان مهار رشد باکتری های بیماریزای جداشده از مواد غذایی بود.در این تحقیق اثر عصاره های هیدروالکلی رزماری، اسپند و قهوه با غلظت های متفاوت 250 و 120 و 60 میکروگرم در هر میلی لیتر)بر رده های سلولیMCF7 وHDFبررسی گردید. رده های سلولی در محیط کشت RPMIکشت و از روش استانداردMTT برای برآورد توانایی زیستی سلول ها در مجاورت عصاره های فوق بهره گرفته شد. هم چنین از روش MICنیز برای تعیین حداقل غلظت مهاری عصاره ها بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس واشریشیا کلی جدا شده از مواد غذایی استفاده گردید .بر اساس نتایج MTT، عصاره های رزماری، اسپند و قهوه بر حسب غلظت و زمان دارای فعالیت ضدسرطانی بر علیه رده سلولی MCF7می باشد. در حالی که روی سلول سالم HDF اثر خاصی نشان ندادند. هم چنین عصاره های این گیاهان در غلظت های مختلف دارای اثر مهاری بر رشد باکتری ها بود . با توجه به یافته های این تحقیق می توان پیشنهاد نمود که عصاره این گیاهان با غلظت مناسب قابلیت استفاده به عنوان یک مکمل غذایی مناسب برای سلول های سرطانی را دارا می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Survey of anticancer and anti Microbial properties of Rosmarinus officinalis L, Peganum harmala L and Coffee Extracts on cell viability of Cancer cells and Pathogenic Bacteria in Foods

نویسندگان [English]

  • Ali Sharifzadeh 1
  • faranak aali 2
  • sayeh vahhabi 3
1 IAU, Shahrekord
2 2-Biotechnology Research Center, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Department of veterinary medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Despite significant advances in radiation therapy and cancer treatments in the past 30 years, resistance to chemotherapy is a major obstacle in the recovery of patients with cancer. Resistance to chemotherapy drugs inhibits the recovery process. This study aims to evaluate the anticancer activity of the hydroalcolic extracts of Rosemary, Peganum and Coffee on growth inhibition of MCF-7 cell line and determine the rate of growth inhibition of pathogenic bacteria isolated from food.

We examined cytotoxicity effects of three different concentrations (60,120,250 μg/ml) of Rosemary, Peganum and Coffee extracts on MCF-7and HDF cell lines. . The standard MTT assay was performed to estimate cell viability after treatment by Rosemary, Peganum and Coffee extracts. The extracts were also used with MIC on Staphylococcus aureus and E. coli bacteria isolated from food.

The results of the MTT assay showed that the Rosemary, Peganum and Coffee extracts had time-and concentration-dependent anticancer activities on the MCF-7cell line compared to HDF cells statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosemary
  • Peganum
  • coffee
  • Cancer Cell Line
  • Pathogenic bacteria