نقش باکتریوسینهای استخراجی از سویههای استاندارد به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی در برابر باکتریهای بیماریزای جدا شده از انواع گوشت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد شیراز

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای تولید محصولات گوشتی با کیفیت بالا، ماندگاری طولانی و با حداقل فرآوری، از این رو هدف از این تحقیق بررسی فعالیت ضد میکروبی دو سویه استاندارد لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه دلبروکی PTCC 1333 و لاکتوباسیلوس فرمنتوم PTCC 1744 بر روی شایع­ترین باکتری­های جدا شده از انواع گوشت می‌باشد.در این تحقیق50 نمونه گوشت شامل: ماهی، چرخ کرده و گوشت قرمز از مناطق مختلف شهر شیراز جمع آوری شد، نمونه‌ها به محیط‌های کشت نوترینت براث و بلاد آگار منتقل گردید سپس جدایه‌ها خالص­سازی شدند وبه کمک آزمون‌های بیوشیمیایی مورد شناسایی اولیه قرار گرفتند. فعالیت مهارکنندگی سوپرناتانت دو سویه لاکتوباسیل علیه شایع­ترین جدایه‌ها به روش چاهک در آگار بررسی شد. همچنین به منظور جلوگیری کردن از اثرات بازدارندگی اسید‌های ارگانیک و هیدروژن پراکسید، سوپرناتانت با سدیم هیدروکسید و آنزیم کاتالاز تیمار شد. در نهایت شایع‌ترین جدایه‌ها توسط تکنیک مولکولی PCR مورد شناسایی نهایی قرار گرفتند.باکتری­های شایع توسط آزمون مولکولی به صورت اشریشیاکلی (6/16 درصد)، انتروباکترکلوآکه(6/16 درصد)، هافنیا آلویی (50 درصد) و آئروموناس سالمونیسیدا (6/16 درصد) گزارش شدند. بیشترین اثر باکتری­های اسید لاکتیک بر روی اشریشیاکلی، هافنیا آلویی، آئروموناس سالمونیسیدا مشاهده شد. از بین دو سویه استاندارد لاکتوباسیل، لاکتوباسیلوس دلبروکی تاثیر بیشتری بر روی باکتری­های جداسازی شده داشت و سوپرناتانت دو لاکتوباسیل بدون خنثی شدن توسط سدیم هیدروکسید وآنزیم کاتالاز دارای فعالیت ضد میکروبی علیه شایع­ترین جدایه­ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of extracted bacteriocins from standard isolates as biological preservatives against isolated pathogenic bacteria from different types of fresh meat

نویسندگان [English]

  • Maryam Behbodipour 1
  • Nima Bahador 2
1 Department of microbiology, College of science, IAU, Shiraz
2 Department of Microbiology, Faculty of Science, Shiraz Branch,Islamic Azad University, Shiraz, IRan
چکیده [English]

Due to the increasing demand for the high quality of meat products, long shelf life, and minimum processing, therefore, this study aimed to evaluate the antimicrobial activity of the two standard strains Lactobacillus delbrukii subspp delbrukii )PTCC 1333( and Lactobacillus fermentum (PTCC 1744) on the most common isolated bacteria from meat. In this study, 50 meat samples including red meat, minced meat, and fish were purchased from different areas of Shiraz city. The samples were transferred to the lab and cultivated in Nutrient Broth as well as blood agar. Then the isolates were purified and the most common isolates identified using biochemical tests. The inhibitory activity of the two strains lactobacillus supernatant against the most common isolates was investigated by the good diffusion agar method. As well as to prevent the inhibitory effects of organic acids and H2O2, the supernatant was treated with sodium hydroxide and catalase enzyme. Finally, the most common isolates were identified by PCR molecular technique. Common bacteria were reported by the molecular test as Escherichia coli (16.6%), Enterobacter cloacae (16.6%), Hafnia alvei (50%), and Aeromonas salmonicida (16.6%). The greatest effect of lactic acid bacteria on Escherichia coli, Hafnia alvei, and Aeromonas salmonicida was observed. Among the two standard strains of lactobacillus, Lactobacillus delbrukii has a greater effect on isolated bacteria. The supernatant of the two lactobacilli, without neutralizing with Sodium Hydroxide and catalase, had antimicrobial activity against the most common isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacteriocin
  • Lactobacillus
  • meat
  • Biological preservation