بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، دانشکده علوم گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف ازاین مطالعه، بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم‌گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) برروی باکتری Pectobacterium carotovorum وPseudomonas aeruginosa که عامل اصلی پوسیدگی باکتریایی می‌باشند.اثر ضدمیکروبی عصاره‌ها با استفاده از تکنیک میکرو براث دایلوشن و باتعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت‌کشندگی (MBC) و همچنین خاصیت سینرزیستی آنها با استفاده از روش رقت ردیابی اصلاح شده (FIC) بررسی شد.حداقل غلظت بازدارندگی برای عصاره آویشن شیرازی علیــه بــاکتری‌های مـورد بررسـی بین 12/3 تا 25/6 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، عصاره مریم گلی بنفش بین 12/3 تا 25 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، وبرای عصاره اناریجه 5/12 تا 25 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بدست آمد.بین دو عصاره آویشن شیرازی و مریم گلی بنفش در حالت ترکیبی در باکتری P. carotovorum خاصیت آنتاگونیستی و در باکتری P. aeruginosa اثر افزایشی مشاهده شد. نتایج کاربرد توأم عصاره آویشن شیرازی و اناریجه و بررسی روش رقت ردیابی اصلاح شده شان داد که در باکتری P. carotovorum بین این دو عصاره اثر افزایشی و در باکتری P. aeruginosa خاصیت آنتاگونیستی وجود دارد.کاربرد توأم عصاره مریم گلی بنفش و اناریجه نشان داد که در باکتری‌های مورد بررسی بین این دو عصاره اثر افزایشی (0.54) وجود دارد.بررسی نتایج اثرات بازدارندگی عصاره‌ها نشان دادکه در مجموع عصاره آویشن شیرازی خاصـیت ضـد باکتریـایی قوی‌تری نسبت به عصاره مریم‌گلی بنفش و اناریجه داشت و باکتری پکتوباکتریوم حساسیت بیشتری نسبت به سودوموناس از خود نشان داد. بررسی FIC نشان داد که در باکتری‌های مورد بررسی کاربرد توأم عصاره مریم‌گلی بنفش و اناریجه نتایج بهتری را از سایر عصاره‌های ترکیبی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the antimicrobial activity and synergistic effects of Zataria multiflora, Salvia verticillata and Froriepia subpinnata ethanolic extracts on bacterial vegetables decay

نویسندگان [English]

  • Leila Bandian 1
  • Mohammad Moghaddam 2
  • masomeh bahraini 3
1 Department of Horticultural, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Department of Biology, Ferdowsi University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of ethanolic extract Zataria multiflora, Salvia verticillata, Froriepia subpinnata on Pectobacterium carotovorum and Pseudomonas aeruginosa.An experiment was conducted at the in vitro condition. The extracts were prepared by the maceration method.The antimicrobial activities were investigated using the micro broth dilution method and by determining the minimum inhibitory concentration(MIC), minimum bactericidal concentration (MBC) and also their synergistic properties.Variables included extract types, different concentrations of extracts and bacterial strains.The minimum inhibitory concentration of Z. multiflora varied between 3.12 to 6.25 mg/mL; that of S. verticillata extract was between 12.3 and 25 mg/mL, and for the F. subpinnata was 12.5 to 25 mg/mL.The combined use of the extract of Z. multiflora and S. verticillata showed that there was an antagonistic effect between the two extracts in the case of P. carotovorum and synergic effect for P. aeruginosa.The results of the combined use of extracts of Z. multiflora and F. subpinnata and checkerboard dilution Modified(FIC) assay showed a synergic effect on P. carotovorum and antagonistic effect on P. aeruginosa.The combined use of the S. verticillata and F. subpinnata showed a synergic effect on both bacterial strains (0.54). A comparison of the results of inhibitory effects revealed that Z. multiflora extract had more potent antibacterial activity than S. verticillata and F. subpinnata. P. carotovorum was more sensitive than P. aeruginosa.FIC analysis showed that in the studied bacteria the combined application of S. verticillata and F. subpinnata extracts had better results than other combined extracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pectobacterium
  • Froriepia subpinnata
  • Zataria multiflora
  • MIC
  • MBC