تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از محصولات لبنی بر مدل رت-های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوریهای نوین، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه میکروبشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

3 3. گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوریهای نوین، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

با توجه به شیوع روز افزون دیابت نوع2، پژوهش کنونی با هدف تاثیر لاکتوباسیلوس­های جداسازی شده از محصولات لبنی بر قندخون در رت­های دیابتی شده انجام شد. جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس­ها از محصولات لبنی با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی و مولکولی انجام شد. در این پژوهش تیمار بر روی 49 راس رت نر ویستار با سـن تقریبـا 6 تا 8 هفته ای انجام شد. رت­ها در 7 گروه 7 تایی تقسیم بندی شدند . که در گروه مداخله از  باکتری­های لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس پلانتاروم استفاده شد. در پایان 4 هفته تغییرات وزنی و قند خون رت­ها نسبت به گروه کنترل مثبت و کنترل منفی بررسی و اندازه گیری شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ، آزمون کای‌دو یا آزمون دقیق فیشر برای مقایسۀ متغیرها انجام گردید. نتایج نشان داد در طی یک ماه که رت­ها تحت تاثیر باکتری­های لاکتوباسیلوس بودند حداکثر وزن در هفته چهارم و کمترین وزن در هفته اول پژوهش را داشتند. در گروه­هایی که مصرف همزمانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و روتری را داشتند کاهش معناداری در سطح قند خون مشاهده گردید. مطالعه حاضر نشان داد که مداخله لاکتوباسیلوس­ها بدون تغییر رژیم غذایی و یا اعمال رژیم غذایی خاص در رت­ها، می تواند باعث کاهش معنادار قند خون در گروه مصرف کننده  باکتری شود. با توجه به اثر باکتری های مورد مطالعه در کاهش قند خون می توان ادعا کرد که لاکتوباسیلوس­ها بعنوان راه درمان کمکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 می­توان با انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus ruteri isolated from dairy products in streptozotocin-induced diabetic rat models

نویسندگان [English]

  • Elham Aminian 1
  • Elham Moazamian 2
  • Mohammad Amin Edatamanesh 3
1 1. Graduated of Microbiology MSc, Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Agriculture and Modern Technology, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 3. Department of Physiology, Faculty of Sciences, Agriculture and Modern Technology, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Based on the increasing prevalence of type 2 diabetes, the present study aimed to investigate the effect of Lactobacillus isolated from dairy products on blood glucose in diabetic rats. Isolation and characterization of Lactobacillus from dairy products were performed using biochemical and molecular tests. In this study, treatment was performed on 49 male Wistar rats with a mean age of approximately 6 to 8 weeks. Rats were divided into 7 groups of 7 each. In the intervention group, Lactobacillus ruteri and Lactobacillus plantarum were used. At the end of 4 weeks, weight changes and blood glucose levels of the rats were compared to the positive and negative controls. Statistical analysis was performed using SPSS software, chi-square test, or Fisher's exact test for comparison of variables. The results showed that during one month the mice were exposed to Lactobacillus bacteria had the highest weight in the fourth week and the lowest weight in the first week of the study. A significant decrease in blood glucose level was observed in the groups consuming L. plantarum and L. ruteri. The present study showed that intervention of Lactobacillus without altering diet or specific diet in rats can significantly decrease blood sugar in the bacterial group. Considering the effect of the studied bacteria on blood glucose reduction, it can be claimed that Lactobacillus can be suggested as an adjunctive treatment in patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus
  • dairy products
  • Weight changes
  • Blood sugar
  • Type 2 diabetes