شناسایی سویه‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی‌سیلین (MRSE)، مرتبط با شیوع مسمومیت غذایی در نمونه‌های بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی‌سیلین یک پاتوژن مهم است که باعث بیماری‌های عفونی که درمان آن‌ها بسیار مشکل است می‌شود. انتروتوکسین‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با اثر بروی سلول‌های اپی‌تلیال روده می‌توانند باعث ایجاد مسمومیت غذایی در افراد شوند. هدف از این مطالعه، شناسایی سویه‌های MRSE مرتبط با شیوع مسمومیت غذایی در اصفهان می‌باشد. در یک بازه زمانی 6 ماهه،60 نمونه بالینی جهت جداسازی سویه‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مورد بررسی قرار گرفتند. پس از شناسایی جدایه‌ها، ایزوله‌های MRSE با روش PCR جداسازی شدند و سپس الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌‌ها با استفاده از روشKirby – Bauer تعیین شد. حضور ژن‌های انتروتوکسین sea، seb، sed و sei با روش PCR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از 60 نمونه مورد بررسی، 45 ایزوله استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداسازی شد که 30 جدایه (6/66 درصد) MRSE بودند. جدایه‌های MRSE بالاترین میزان مقاومت به پنی‌سیلین (80 درصد) و سفوکسیتین (6/56 درصد) را نشان دادند، درحالی‌که کمترین مقاومت را به لووفلوکساسین (3/13 درصد) و ریفامپیسین (6/6 درصد) نشان دادند. علاوه‌ براین شیوع فراوانی ژن‌های انتروتوکسین sea، seb، sed و sei در جدایه‌ها به ترتیب برابر با 60 درصد، 3/63 درصد،3/13 درصد و 6/76 درصد بود. در این مطالعه درصد بالایی از سویه‌های MRSE، مقاوم به آنتی‌بیوتیک بودند و انتروتوکسین تولید کردند. با توجه به این‌که این توکسین‌ها سوپرآنتی‌ژن می‌باشند و می‌توانند عوارض عفونت‌های بالینی و بیمارستانی را شدیدتر نمایند، تشخیص و درمان سریع این عفونت‌ها ضروری می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE) Strains Associated with Food Poisoning Outbreaks in Clinical Samples

نویسندگان [English]

  • Parisa Behshod 1
  • Elahe Tajbakhsh 2
  • Hassan Momtaz 3
1 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis is an important pathogen that causes infectious diseases whose treatment is extremely formidable. Staphylococcus epidermidis enterotoxins with effects on intestinal epithelial cells can are be causing Create food poisoning in people. The aim of current study is to the identification of MRSE strains associated with food poisoning outbreaks in Isfahan. During six- months, 60 clinical specimens to isolated from strains of Staphylococcus epidermidis were screened. Following identification strains, MRSE isolates were isolated by PCR method and, and then antibiotic resistance pattern of them was determined by Kirby – Bauer method.
The presence of the sea, seb, sed and, sei genes was analyzed by PCR. 45 isolates of Staphylococcus epidermidis were isolated from 60 samples, 30 isolate (66.6 percent) were MRSE. MRSE isolates exhibited the highest rates of resistance to penicillin (80 percent), and cefoxitin (56.6 percent), while they showed the lowest resistance to levofloxacin (13.3 percent), and rifampicin (6.6 percent). The prevalence rate of Moreover, the frequency of enterotoxin genes sea, seb, sed and, sei was 60 percent, 63.3 percent, 13.3 percent and, 76.6 percent respectively, in the isolate. In this study, high percentage of MRSE isolates were antibiotic resistant and produced enterotoxin. Considering that these toxins are superantigen and can more intense the complications of clinical and nosocomial infections, detecting and rapid treatment of these infections are essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
  • Food poisoning
  • PCR