ارزیابی تغییرات جمعیت فلور میکروبی گوشت با اضافه سازی ویرکن S در آب آشامیدنی طیور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر ویرکن S بر بار میکروبی گوشت و ارگان های داخلی طیور انجام شد. 180 قطعه جوجه گوشتی به سه گروه مساوی تفسیم شدند. گروه اول و دوم به ترتیب 250 گرم و 500 گرم ویرکن S در 1000 لیتر آب را به مدت 10 روز متوالی از 31 روزگی تا 41 روزگی در آب آشامیدنی دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه کنترل از هیچ ترکیبی در آب استفاده نکردند. جهت ارزیابی اثر ویرکن S بر جمعیت فلور اشریشیاکلی سکوم، گوشت و کبد، در پایان 42 روزگی با کشتار طیور از ارگان های مزبور  نمونه برداری شد و با کشت و شمارش اشریشیاکلی به بررسی وضعیت میکروبی آن­ها پرداخته شد. نتایج نشان داد ویرکن S در غلظت­های 250 و 500 گرم در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 10 روز می­تواند جمعیت اشریشیاکلی سکوم و بار میکروبی گوشت و کبد طیور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لذا طبق یافته­های این مطالعه، استفاده از ویرکن S در آب آشامیدنی جوجه های گوشتی می­تواند باعث بهبود کیفیت بهداشتی گوشت طیور قابل عرضه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of changes on the microbial flora of meat by the addition of Virkon S in drinking water of Poultry

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami Ahangaran 1
  • Oveys Pourmahdi 2
  • Akram Ghahremani-Chermahini 3
  • Asiye Ahmadi 4
1 Department of Poultry Diseases, Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Undergraduate of Veterinary Medicine Faculty, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Department of Food Science and Technology, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran
چکیده [English]

This study was aimed to study the effects of virkon S on microbial load indices of poultry meat and internal organs. 180 broiler chicks were divided into three equal groups. The first and second groups received 250 g and 500 g of virkon S per 1000 liters of water for 10 consecutive days, from 31 days to 41 days, respectively, and the third group received no combination in the water. To evaluate the effect of virkon S on the population of Escherichia coli flora on meat, heart, and liver, poultry were sampled from these organs at the end of 42 days and their microbial status was evaluated by culture and enumeration of E. coli. The results showed that virkon S at concentrations of 250 and 500 g per 1000 liters of drinking water for 10 days could reduce E. coli population and microbial load of meat, heart, and liver of poultry, significantly. Therefore, according to the findings of this study, the use of virkon S in broiler chickens' drinking water can improve the hygienic quality of poultry meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • Escherichia coli
  • Virkon S