اثر ضد‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی میوه نسترن کوهی (Rosa canina) بر افزایش ماندگاری گوشت مرغ نگهداری‌شده در دمای یخچال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی ، واحد کازرون ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کازرون ، ایران

2 گروه صنایع غذایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

عصاره میوه نسترن کوهی با دارا بودن میزان بالایی از ترکیبات فعال زیستی مانند ویتامین C، کاروتنوئیدها و ترکیبات پلی‌فنلی، می‌تواند به عنوان نگهدارنده طبیعی در محصولات گوشتی مورد استفاده قرار گیرد .این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره میوه نسترن کوهی جهت بهبود ماندگاری گوشت مرغ در دمای یخچال انجام شد. به این منظور عصاره اتانولی میوه نسترن کوهی بوسیله ماکروویو در سه سطح غلظتی (5/0، یک و دو درصد) تهیه و به نمونه‌‌های مرغ افزوده شد. یک نمونه بدون عصاره به‌عنوان شاهد در نظر گرفته‌ شد. تمامی نمونه‌‌ها به مدت ده روز در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری شدند. ویژگی‌های میکروبی شامل: شمارش کلی باکتریایی، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس‌ کواگولاز مثبت و سالمونلا، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی شامل: اکسیداسیون چربی، مهار رادیکال آزاد، میزان جذب مت‌میوگلوبین،pH و مواد ازته فرار در طی روزهای اول، چهارم، هفتم و دهم مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره نسترن باعث کاهش معنی‌داری (۰5/۰>P) در شمارش بار میکروبی کل، باکتری‌های استافیلوکوکوس و اشرشیا کلی نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد. جستجوی سالمونلا در تیمارها منفی گزارش شد. میزان اکسیداسیون چربی، مهار رادیکال آزاد، جذب مت‌میوگلوبین،pH و مواد ازته فرار به صورت معنی‌داری در تیمارها نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. غلظت دو درصد عصاره به عنوان تیمار منتخب معرفی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، عصاره‌ میوه نسترن کوهی دارای پتانسیل بالایی درجهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچال می‌باشد و به‌عنوان جایگزین مناسبی برای نگهدارنده‌های شیمیایی قابلیت استفاده صنعتی شدن را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial and Antioxidant Effects of Ethanolic Extract of Rosa canina Fruit on Increasing the Shelf Life of Chicken Meat Kept at Rrefrigerator Temperature

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Yazdanpanah 1
  • Fatemeh Shirvani 2
1 Department of Food Science and Technology,Kazerun branch, Islamic Azad University,Kazerun, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Kazerun branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
چکیده [English]

Rosa canina fruit extract with its high content of bioactive compounds such as vitamin C, carotenoids and polyphenolic compounds, can be used as a natural preservative in meat products. The aim of this study was to investigate the antimicrobial and antioxidant activity of Rosa canina fruit extract to improve durability at refrigerator temperature. For this purpose, ethanolic extract of Rosa canina fruit was prepared by microwave at three concentration levels (0.5%, 1% and 2%) and added to chicken samples. An extract-free sample was considered as a control. All specimens were kept at 4 °C for 10 days. Microbial properties including: Total bacterial count, Escherichia coli, Staphylococcus coagulase positive and Salmonella, physicochemical properties including: fat oxidation, free radical inhibition, methemoglobin absorption, pH and volatile nitrogen during the first, fourth, seventh and tenth days were tested. The results showed that Rosa canina Fruit extract significantly reduced the mean (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Antimicrobial compounds
  • Chicken Meat
  • Rosa canina Fruit
  • shelf life