نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

3 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

4 گروه شیمی مواد غذایی موسسه علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

تولید زیستی نانو ذرات به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند عدم نیاز به مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست مورد توجه محقیقن واقع شده است. در مطالعه حاضر تولید زیستی و اثرات ضد باکتریایی نانوذرات اکسید مس بوسیله عصاره گیاه گل بنفشه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا عصاره آبی گیاه گل بنفشه ایرانی با محلول نیترات مس 5 آبه در غلظت نهایی 1 میلی مولار مجاور شد. پس از تغییر رنگ، محلول های واکنش به وسیله روش های اسپکتروفتومتری و پراش پرتوی ایکس مورد بررسی قرار گرفتند. خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات اکسید مس سنتز شده بر روی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوکوس اورئوس به روش حداقل غلظت ممانعت از رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری‌کشی (MBC)، با دو روش میکرودایلوشن و رقت در لوله تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه باکتری‌ اشرشیاکلی کمترین حساسیت و باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را نسبت به نانو ذرات اکسید مس نشان دادند. محلول‌های حاوی نانوذرات، دارای بیشینه چگالی نوری در طول موج 266 نانومتر بودند. وجود نانوذرات اکسید مس بوسیله پراش پرتوی ایکس تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of structural and antimicrobial properties of copper oxide nanoparticles produced using Iranian violet extract

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Vahid Hakimzadeh 2
  • Elham Mahdian 3
  • mostsfa shahidi 4

2 Department of food science and technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Quchan branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.

4 Research Institute of Food Science and Technology

چکیده [English]

The bio-production method has been respected due to the lack of energy consumption and environmental compatibility. In this study, the green synthesis of copper oxide nanoparticles from the extract of Iranian violent flower and its anti-bacterial properties compared to two common antibiotics was investigated. First, aqueous extract of Iranian violent flower prepared and admixed with CuO solution at a concentration of 1 mM. After changing the color of extract, the reaction product was examined by spectrophotometric and X-ray diffraction. Finally, antibacterial properties of synthesized nanoparticles were investigated using disk diffusion method. Also, the MIC (minimum inhibitory concentration of growth and MBC (minimum bactericidal concentration) were determined by two methods of micro dilution and dilution in the tube. The synthesized copper oxide nanoparticles showed the most absorbance at 266 nm and had a spherical shape with an average size of 50-80 nm. The results of the antibacterial studies showed that the synthesized copper oxide nanoparticles had more antibacterial activity against staphylococcus aureus than Escherichia coli. The extract of Iranian violent flower has the ability of reducing CuO ion to copper oxide nanoparticles. Also, synthesized copper oxide nanoparticles have good antibacterial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano particles
  • Iranian violent
  • Copper oxide
  • Antibacterial activity