کاهش سم آفلاتوکسین M1 از شیر با استفاده از باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسیس بولاردی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصص، گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه بهداشت مواد غذایی،دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه بهداشت موادغذایی،دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 2- مرکز تحقیقات آزمایشگاهی دارو و غذا، سازمان دارو و غذا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق بر روی حذف سم افلاتوکسین ام1 در2 غلظت 5/0 و 75/0 نانوگرم درمیلی لیتر از محیط شیربازسازی شده ازطریق اضافه کردن سه پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus‌‌‌‌‌‌،‌ L. plantarum و Saccharomyces boulardii در تراکم‌های 107 و‌ CFU/ml 109 ، در دمای 4 و 37 درجه سانتیگراد به مدت 30 و 90 دقیقه زمان هدف‌‌‌‌‌‌گذاری شد‌‌‌‌‌.عمکرد باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس در حذف سم افلاتوکسین ام1 در غلظت CFU/ml 107 و 75/0 نانوگرم در میلی لیتر‌‌‌‌‌‌،‌ در دمای oC 37 (شکل 1)‌‌‌‌‌،‌ پس از‌ 90 دقیقه مواجهه‌ مشاهده شد (‌‌‌‌‌79/3±31/64 درصد) که بدون اختلاف معنی‌داری (05/0p>). از مقدار مورد نظر در زمان 30 دقیقه‌ (00/5±86/63) ثبت گردید‌‌‌‌‌. بیشترین درصد میانگین برآوردی حاشیه‌ای حذف سم افلاتوکسین ام1 از محیط شیر در دمای 4 ‌‌‌‌‌درجه سانتی‌گراد متعلق به لاکتوباسیلوس پلانتاروم در دقیقه 90 تحقیق بود (‌‌‌‌‌79/3±46/71 درصد) کهبا مقدار آن در 30 دقیقه اول (00/5±73/36) تفاوت معنی داری داشت (05/0p) نسبت به دقیقه 30 ام تحقیق (00/5±55/91) درصد بالایی از سم افلاتوکسین را به خود متصل نمود. از این تحقیق ‌می‌توان نتیجه گرفت که در کاهش میزان سم افلاتوکسین ام1 در دمای یخچال، باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم مناسب است و ساکارومایسیس بولاردی در تراکم CFU/ml 109 در دمای 37 درجه سانتی‌گراد ‌می‌تواند در کاهش سم افلاتوکسین ام1 به میزان تقریبی 100% در محیط شیر موثر باشد‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of aflatoxin M1 from milk by adding probiotics Lactobacillus rhamnosus, L. plantarum, and Saccharomyces boulardii

نویسندگان [English]

 • reza khadivi boroujeni 1
 • vadood razavilar 2
 • Seyed Amir Ali Anvar 3
 • behruz Akbari Ardagani 4
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Food Hygiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Food Hygiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 -food and drug Laboratory Research Center, food and drug administration,, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current study aimed at removing aflatoxin (0.5 and 0.75 ng/mL) from the reconstituted milk by adding three probiotics Lactobacillus rhamnosus, L. plantarum and Saccharomyces boulardii in the cell concentration of 107 and 109 CFU/mL at 4°C and 37°C within 30 and 90 minutes. The highest activity of Lactobacillus rhamnosus in the removal of aflatoxin M1 was observed in the cell concentration of 107 CFU/mL and 0.75 ng/mL toxin concentration at 37°C (Figure 1) after 90 minutes exposure (64.31% ± 3.79%) and had no significant difference with the optimum value at 30 minutes exposure (63.86% ± 5.00%) (P >0.05). Regardless of aflatoxin M1 and probiotics concentrations, the highest mean marginal estimation of aflatoxin M1 removal from the milk at 4°C in the early minutes belonged to L. plantarum, which gradually became identical for all the three probiotics until the minute 90. The potential of S. boulardii in removing aflatoxin M1 from the milk (96.88% ± 3.79%) gradually increased within the initial minutes (90 minutes) with increasing the concentration of aflatoxin M1 (0.75 ng/mL) and the yeast by 109 CFU/mL at 37°C; binding affinity also decreased with decreasing the temperature. The results of the current study indicated that 107 CFU/mL of S. boulardii can efficiently remove aflatoxin M1 from milk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AflatoxinM1
 • Milk
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Saccharomyces boulardii

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1400