منبع طغیان اشرشیاکلی O157:H7 در دانشجویان یزد -1396

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

2 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3 گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

4 معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

چکیده:
در طغیانی که در بهار 1396 در یکی از دانشگاه‌های یزد به وقوع پیوست وجود باکتری اشرشیاکلی O157:H7 در نمونه‌های انسانی به تایید رسیده بود. این مطالعه با هدف تعیین منبع عفونت طراحی و اجرا شده است. این یک مطالعه شاهد موردی می باشد که 80 نفر از بیماران و 80 نفر از دانشجویان سالم مورد بررسی قرار گرفتند. روایی صوری و محتوای پرسشنامه مورد استفاده به تایید متخصصین امر و مسئولین تیم طغیان رسانده شد. از رگرسیون لوجستیک دو‌حالته و محاسبه نسبت شانس با حدود اطمینان 95 درصد استفاده شد. آنالیز داده ها در محیط نرم افزار آماری SPSS.19 انجام شد. در این مطالعه شربت طالبی با نسبت شانس 37/47 بالاترین سهم را در بروز بیماری به خود اختصاص داده بود. در مرحله بعد نیز استانبولی شام و برنج شام به ترتیب با نسبت شانس 25/4 و 12/3 به طور معنی داری در مدل باقی مانده بودند. با توجه به بالا بودن نسبت شانس شربت طالبی در این مطالعه و سوابق موجود مانند تایید آزمایشگاهی وجود باکتری اشرشیاکلی O157:H7 در نمونه‌های انسانی و گزارش تیم طغیان در خصوص تهیه شربت طالبی با استفاده از چرخ گوشت نشسته و همچنین تایید مطالعات مشابه در امکان وجود اشرشیاکلی در مواد غذایی خام مانند گوشت، می توان نتیجه گیری کرد که منبع این طغیان، شربت طالبی آلوده شده به اشرشیاکلی O157:H7 توسط چرخ گوشت آلوده بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Source of the Escherichia Coli O157: H7 Outbreak in Yazd Students -2017

نویسندگان [English]

 • ali akbar tajfirouzeh 1
 • SEYYED MOHAMMAD HOSSEIN HOSSEINI 1
 • seyyed mohammad javad nezamalhosseini 1
 • mohsen mehdizadeh shahi 2
 • HAMID AGHABAGHERI 1
 • mohammad hassan lotfi 3
 • seyyed alireza pourmazar 1
 • alireza talebi 4
1 Department of Health. Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 1- Health Department, Shahid Sadughi University Of Medical Sciences And Health Services
3 Department of Epidemiology, School of Public Health. Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Health Department, Shahid Sadughi University Of Medical Sciences And Health Services
چکیده [English]

The outbreak of E.coli O157: H7 has been confirmed in human specimens in the spring of 1396 in one of the universities of Yazd. This study was designed to determine the source of infection. This is a case-control study in which 80 patients and 80 healthy students were examined. The formal validity and content of the questionnaire used was confirmed by the experts and the outbreak team. For data analysis, binary logistic regression and odds ratios with 95% confidence intervals were by SPSS-19 software. In this study, cantaloupe syrup with the odds ratio of 47.37 had the highest factor in the incidence of disease. In the next stage, dinner and rice dinner with a chance ratio of 4.25 and 3.12 respectively, remained significantly in the model. Due to the high chance of cantaloupe syrup in this study and the available records such as laboratory confirmation of the presence of Escherichia coli O157: H7 in human samples and the report of the outbreak team on the preparation of cantaloupe syrup using a sitting meat grinder and also confirm similar studies in Possibility of presence Escherichia coli in raw foods such as meat, it can be concluded that the source of this outbreak was cantaloupe syrup contaminated with Escherichia coli O157: H7 via meat grinder.
Keywords: Outbreak, Escherichia coli, Shiga toxin, O157: H7, Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outbreak
 • Escherichia coli
 • Shiga Toxin
 • O157: H7
 • Yazd
باغبانی آرانی، فهیمه.، سلمانزاده اهرابی، سیاوش.، جعفری، فرشته.، حبیبی، عفت و زالی محمد رضا. (1385). جداسازی اشرشیاکلی مولد شیگاتوکسین در نمونه های گوشت جمع آوری شده از تهران با روش PCR و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده. پژوهنده، سال دوازدهم، شماره 2، پی در پی 56، خرداد وتیر 1386. صفحه 114-107. 
بهرامی، حمیدرضا و ربیعی فرادنبه، محمد. (1394). جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژن­های حدت اشرشیاکلی مولد شیگا توکسین (STEC) در نمونه های سالاد جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان. مجله میکروب شناسی مواد غذایی. سال دوم. شماره 5. تابستان 94. صفحه 44-33.
رضوانی، سیدمحمود.، ضیاءضیابری، سیدمهدی و ضیاءضیابری، سیدهادی. (1390). طغیان بیماری­های منتقله از مواد غذایی. انتشارات اندیشمند. چاپ اول. بهار 1390. صفحه 20.
رضویلر، ودود. (1395). میکروب های بیماریزا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذایی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم. 1395. صفحه 33-32. 
کارگر، محمد.، دانشور، موسی و همایون، مریم. (1389). شیوع ژن های شیگاتوکسین، اینتیمین و همولیزین در سویه­های اشرشیاکلی O157:H7 از نمونه های گوشت چرخ کرده کارخانجات صنعتی شهرستان شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد. دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1389. صفحه 520-512.
کارگر، محمد.، آیین، وحید.، دوستی، عباس.، غلامی، محسن و همایون، مریم. (1393). شناسایی مولکولی و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های تولید کنند­ی شیگاتوکسین اشرشیاکلی در کودکان زیر 5 سال شهر یاسوج. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. سال سی و دوم، شماره 273. صفحه 67.
کاظمی، محمدحسن و کوهیان، کیوان. (1389). بررسی یک مورد طغیان گاستروآنتریت ناشی از باکتری اشرشیاکلی انتروهموراژیک O157:H7 در یکی از پادگان های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1389. پرستار و پزشک در رزم، شماره چهاردهم تابستان 1390. صفحه 21-19.
میر صالحیان، اکبر.، کمال خانی، رضا.، کاظمی، بهرام.، فتح اله زاده، بهرام و علی قلی، مرضیه. (1383). فراوانی سویه های مولد شیگاتوکسین در مدفوع بیماران اسهال خونی، به روش Multiplex PCR. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 62، شماره 12، صفحه: 1015-1008.
مهرابیان، سمانه.، طهماسبی، حسین.، ممتاز، حسن.، فرهمندی، حسن.، فرهمندی، شرمین.، منجی، هادی.، فرهمندی، کیوان و داوودی جونقانی، زینت. (1392). جستجوی اشرشیاکلی­های حامل ژن­های کد کننده­ی شیگاتوکسین به روش Multiplex PCR در اشرشیاکلی­های جداسازی شده از بیماران مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد. جنتاشاپیر. دوره چهارم. صفحه: 202-193.
Centers for Disease Control. )2006(. FoodNet Surveillance Report for 2004 (Final Report). P: 203.  www.cdc.gov/foodnet/annual/2004/Report.pdf
Ellin doyle m., archer j., kasparw and weis r. (2006) Human Illness Caused by E. coli O157:H7
From Food and Non-food Sources. FRI BRIEFINGS. P: 2, 3, 34.           
Gobin M, Hawker J, Cleary P, Inns T, GardinerD, Mikhail A, McCormick J, Elson R, ReadyD, Dallman T, RoddickI, Hall I, Willis C, Crook P, Godbole G, Tubin-Delic D, Oliver I. (2018). National outbreak of Shiga toxin-producing Escherichiacoli O157:H7 linked to mixed salad leaves, United Kingdom, 2016. Euro Surveill. .23.P:18.