بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از همبرگر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

انتروکوکها از جمله میکروارگانیسم‌هایی هستند که عمدتاً در روده‌ها یافت می‌شوند. حضور زیاد آن‌ها در مواد غذایی می‌تواند دلیلی بر آلودگی مدفوعی باشد و از انواع مواد غذایی مانند سبزیجات، گوشت و غیره جدا شده‌اند. از بین مواد غذایی همبرگر از جمله محصولاتی است که به‌صورت دست‌ساز و به‌طورگسترده توسط اقشار مختلف مردم استفاده می‌شود. در این تحقیق تعداد 50 نمونه همبرگر با روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی از نظر وجود انتروکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور ردیابی ژن‌های ویرولانس در حضور زوج پرایمرهای اختصاصی با رعایت برنامه دمایی واکنش PCR صورت گرفت. از سویه استاندارد انتروکوکوس فکالیس ATCC 29212 به‌عنوان کنترل مثبت استفاده گردید. در این تحقیق از مجموع 50 نمونه مورد مطالعه تعداد 33 نمونه (66 درصد) آلوده به باکتری انتروکوکوس فکالیس تشخیص داده شدند. از 33 ایزوله انتروکوکوس فکالیس جدا شده از همبرگر، ژن efaA در8 ایزوله (24/24 درصد (، ژن cylA در 15 ایزوله (45/45 درصد(، ژن gel E در 9 ایزوله (27/27 درصد (، ژنesp در 2 ایزوله (06/6 درصد(، ژن agg در2 ایزوله (06/6 درصد)، و ژن‌های aca, asaو cylB در هیچ یک از ایزوله ها مشاهده نگردید. انتروکوک‌ها و کلی فرم‌ها به‌عنوان دو شاخص مهم بهداشتی مطرح هستند. با توجه به این‌که حضور زیاد انتروکوک‌ها در مواد غذایی می‌تواند دلیلی بر آلودگی مدفوعی باشد، نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آلودگی زیاد همبرگرهای عرضه شده در شهرستان شهرکرد می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of virulence factors in Enterococus faecalis isolated from Hamburger

نویسندگان [English]

  • Razeyeh Mehdeyan 1
  • zahra bamzaheh 1
1 2. Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord-Iran
2 Istructor
چکیده [English]

Enterococci are microorganisms that are mainly found in the intestines. Their high presence in food can be a cause of fecal contamination and they are isolated from various foods such as: vegetables, meat, etc. Among the food, hamburger is one of the products that is used by hand and widely by people. In this study, 50 hamburger samples were examined for biochemical and molecular methods for the presence of Enterococcus faecalis. In order to detect virulence genes in the presence of specific primer pairs, PCR reaction temperature program was performed. In this study, out of 50 samples, 33 samples (66%) were infected with E. faecalis. Of 33 E. faecalis isolates isolated from hamburgers, efaA reported in 8 isolates (24.24%), cylA reported in 15 isolates (45.45%), gel E reported in 9 isolates (27.27%), esp reported in 2 isolates (6.06%), agg reported in 2 isolates (6.06%), and aca, asa and cyl B were not observed in any of the isolates. Enterococci and coliforms are considered as two important health indicators. Considering that the high presence of enterococci in food can be a reason for fecal contamination, the results of this study indicate high contamination of burgers offered in Shahrekord city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterococcus faecalis
  • Hambergure
  • Virulence genes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400