بهینه‌سازی اثرآنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی گیاه کنگر بر پایداری اکسایشی روغن سویا و مقایسه آن با آنتی‌اکسیدان سنتزی(BHT)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، سبزوار، ایران

2 کارشناس صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

پایداری اکسیداتیو روغن ها و چربی ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اکسیژن، نور، حرارت، یون‌های فلزی و آنزیم‌ها قرار می-گیرد و در نهایت فساد اکسیداتیو رخ می‌دهد. کاربرد آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی برای به تأخیر انداختن فساد اکسیداتیو، به دلیل احتمال سمیت و سرطان‌زایی، زیر سؤال قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بهینه‌سازی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی گیاه کنگر بر پایداری اکسایشی روغن سویا و مقایسه آن با آنتی‌اکسیدان سنتزی(BHT) می‌باشد. در این مطالعه عصاره کنگر تحت تأثیر غلظت (300-100) پی پی ام، مدت زمان(24-72) ساعت و دماهای (55-35) درجه سانتی‌گراد استخراج گردید. پس از انجام آزمایش‌های مختلف روی عصاره‌های حاصل بهترین شرایط استخراج برای عصاره‌ها با استفاده از روش سطح پاسخ تعیین و عصاره‌گیری در شرایط بهینه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد. نتایج فرایند بهینه‌سازی نتایج حاصل از پایداری اکسایشی روغن، نشان داد؛ زمان 24ساعت و غلظت ppm 01 /100و دما 745/44درجه سانتیگراد تعیین گردید. نتایج نشان داد نمونه بهینه گیاه کنگر در پایداری روغن سویا طی مدت زمان نگهداری مؤثرتر از آنتی‌اکسیدان سنتزی (BHT ) عمل نموده است که به دلیل مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدان موجود در نمونه بهینه عصاره کنگر نسبت به آنتی‌اکسیدان سنتزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antioxidant Effect optimization of ethanol extract of Cirsium vulgare on oxidative stability of soybean oil and comparison with synthetic antioxidant (BHT)

نویسندگان [English]

  • A Azadfar 1
  • Maryam Sabetghadam 1
  • Z Bahrami 2
  • B Beyzaei 2
2 Expert in Food Industry, Islamic Azad Unibersity, Sabzevar Branch
چکیده [English]

Various factors such as oxygen, light, heat, metal ions and enzymes can affect the oxidative stability of oils and lipids and finally, oxidative rancidity can occur. The application of synthetic antioxidants has been questioned to delay oxidative rancidity due to their toxicity and carcinogenic probability. This study aims to optimize the oxidant performance of an ethanolic extract of Cirsium vulgare on oxidative stability of soybean oil and compare it with synthetic antioxidants (BHT). In this study, Cirsium vulgare extract was extracted under the influence of concentration (100-300 ppm), duration hours and temperatures . After performing different experiments on the extraction of the best extraction conditions, the best extraction conditions were determined using response surface methodology and extraction in optimum conditions. Data analysis was carried out. The results of the optimization process showed that the oxidative stability of oil showed that; time 24.0 min and concentration 100/01temperature 44/745 were determined. Results showed that the optimum sample of Cirsium vulgare in the stability of soybean oil during storage time was more effective than synthetic antioxidant (BHT), due to higher levels of phenolic compounds and antioxidant present in the optimized sample of Cirsium vulgare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cirsium vulgare
  • phenolic compounds
  • Peroxide
  • response surface methodology
  • thiobarbituric acid