مطالعه شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی O157 جدا شده از گوشت طیور در اصفهان در تابستان سال 1398

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد شهرکرد

2 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

گوشت طیور به عنوان یکی از منابع اشریشیا کلی O157 در نظر گرفته می‌شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‌های اشریشیا کلی O157 از نمونه‌های گوشت طیور عرضه شده در شهر اصفهان انجام پذیرفت. در کل 500 نمونه گوشت از انواع طیور عرضه شده در شهر اصفهان جمع آوری و با استفاد ه از کشت میکروبی از نظر حضور اشریشیا کلی O157 ارزیابی شدند. جدایه‌های مشکوک با استفاده از آزمون PCR تایید شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‌ها با استفاده از آزمون انتشار دیسکی آنتی بیوتیک بررسی شد. در کل 44 نمونه از کل 500 نمونه (80/8 درصد) آلوده به اشریشیا کلی O157 بودند. بیشترین میزان آلودگی مربوط به گوشت اردک (16 درصد) و کمترین مربوط به گوشت بلدرچین (3 درصد) بود. اختلافات آماری معنی دار در حد 05/0 >P بین نوع نمونه و میزان شیوع اشریشیا کلی O157 مشاهده شد. جدایه‌های اشریشیا کلی O157 بیشترین میزان مقاومت آنتی میکروبی را نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسیکلین (72/97 درصد)، آمپی سیلین (45/95 درصد)، پنی سیلین (45/95 درصد) و جنتامایسین (72/72 درصد) داشتند. بیشترین تنوع در مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به سویه‌های اشریشیا کلی O157 جدا شده از گوشت اردک یافت شد. به دلیل شیوع بالای سویه‌های مقاوم به آنتی بیوتیک اشریشیا کلی O157 در نمونه‌های گوشت طیور و خصوصا گوشت اردک، مصرف این دسته از مواد غذایی به شکل خام یا نپخته علاوه بر انتقال سویه‌های مقاوم به آنتی بیوتیک به جوامع انسانی، می‌تواند منجر به بروز مسمومیت‌های غذایی مهلک شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the prevalence and antibiotic resistance of Escherichia coli O157 strains isolated from poultry meat in Isfahan in the summer of 2019

نویسندگان [English]

  • reza mousavi 1
  • Ebrahim Rahimi 2
  • Amir Shakerian 3
1 veternary departeman- azad university
2 faculty university
3 faculty university
چکیده [English]

Poultry meat is considered as one of the sources of Escherichia coli O157. The present study was performed to evaluate the prevalence and antibiotic resistance of Escherichia coli O157 isolates of poultry meat samples presented in Isfahan. In total, 500 meat samples were collected from diverse poultry samples supplied in Isfahan and evaluated for the presence of Escherichia coli O157 using microbial culture. Suspicious isolates were confirmed by PCR test. The pattern of antibiotic resistance of isolates was investigated using the antibiotic disk diffusion test. Forty-four out of a total of 500 samples (8.80%) were contaminated with Escherichia coli O157. The highest level of contamination was related to duck meat (16%) and the lowest was related to quail meat (3%). There was a statistically significant difference of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli O157
  • Poultry meat
  • Antibiotic resistance
  • Isfahan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400