بررسی فعالیت ضدمیکروبی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس گیاه Salvia chorassanica علیه میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و عامل فساد غذایی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکره کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی مشهد

چکیده

در این مطالعه شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه Salvia chorasanica به روش GC-MS انجام گرفت. سپس نانوامولسیون اسانس به روش التراسوند تهیه شد و پایداری اندازه ذرات آن در طی دو هفته نگهداری در دمای محیط توسط DLS مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت ضدمیکروبی ماکروامولسیون و نانواموالسیون اسانس S. chorasanica علیه شش باکتری بیماری‌زا و سه کپک‌ عامل فساد غذایی به روش میکرودایلوشن بررسی شد. نتایج نشان داد اسانس مذکور دارای 20 ترکیب شمیایی مختلف بود. اندازه ذرات نانوامولسیون در طی دوهفته از 83/91 به 61/193 نانومتر افزایش یافت. فرم نانوامولسیون اسانس اثر ضدمیکروبی بیشتری در مقایسه با ماکروامولسیون آن علیه همه میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه داشت. همچنین اثرضدمیکروبی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس بر باکتری‌های گرم مثبت بیشتر از گرم منفی بود. در بین باکتری‌های بیماری‌زا ، باکتری گرم مثبت Bacillus cereus بیشترین حساسیت را به نانوامولسیون اسانس نشان داد و دارای کمترین MIC، µl/ml125/3 بود. به علاوه، MIC و MFC نانواموالسیون اسانس علیه هر سه کپک به ترتیب µl/ml 25/6 وµl/ml 5/12 تعیین شد. بدین ترتیب غلظت موثره کمتری از اسانس در فرم نانوامولسیون برای کنترل میکروارگانسیم‌های موادغذایی مورد نیاز خواهد بود و از اثرات سو به کارگیری غلظت‌های بالای اسانس جلوگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In-Vitro evaluation of antimicrobial activity of macroemulsion and nanoemulsion of Salvia chorassanica essential oil against pathogenic and food spoilage microorganisms

نویسندگان [English]

 • azam mehraban 1
 • Mohsen Vazifedoost 1
 • zohreh didar 2
 • Mohammad Hossein Haddadkhodaparast 3
 • Masoumeh Mehraban Sang Atash 4
1 Department of Food Science and Technology, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran
3 Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Food Quality and Safety Research Group, Research Institute of Food Science and Technology, Jahad Daneshgahi of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this study, chemical compounds of Salvia chorasanica essential oil were identified by GC-MS method. Then, nanoemulsion of essential oil was prepared by ultrasound method and the stability of its particle size during two weeks of storage at room temperature was evaluated by DLS. The antimicrobial activity of macroemulsion and nanoemulsion of S. chorasanica essential oil against six pathogenic bacteria and three food spoilage molds was investigated by microdilution method. The results showed that the essential oil had 20 different chemical compositions. The particle size of the nanoemulsion increased from 91.83 to 193.61 nm during two weeks. The nanoemulsion form of the essential oil had higher antimicrobial effect than its macroemulsion against all the studied microorganisms. Also, the antimicrobial activity of macroemulsion and nanoemulsion of essential oil on gram-positive bacteria was more than gram-negative. Among the pathogenic bacteria, the gram-positive bacterium Bacillus cereus indicated the highest sensitivity to the nanoemulsion of essential oil and had the lowest MIC, 3.125 µl/ml. In addition, MIC and MFC of essential oil nanoemulsion against all three molds were determined to be 6.25 µl/ml and 12.5 µl/ml, respectively. Thus, a lower effective concentration of essential oil in the form of nanoemulsion will be required to control food microorganisms and prevent the effects of the use of high concentrations of essential oil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salvia chorassanica
 • Essential oil
 • Nanoemulsion
 • Antibacterial activity
 • Antifungal activity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 03 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400