بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گوشت پرندگان مختلف آلوده به آرکوباکتر در مراکز فروش استان اصفهان در چهارفصل سال 1397

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

جنس آرکوباکتر همراه با کمپیلوباکتر در خانواده کمپیلوباکتریاسه قرار دارد. آرکوباکترها باکتری های گرم منفی، بدون اسپور و میکروآئروفیلیک هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می شوند. این باکتری ها میله ای، به شکل S و یا مارپیچی شکل هستند. آرکوباکتر بوتزلری رایج ترین گونه این جنس است به عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش در استان اصفهان بود.این مطالعه به بررسی طیف وسیعی از انواع گوشت پرندگان از نظر آلودگی به گونه‌های آرکوباکتر پرداخت. نمونه ها در طول چهارفصل سال از استان اصفهان جمع‌آوری، در کنار یخ به آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد منتقل شد. جهت جداسازی گونه های آرکوباکتر که 10 گرم از هر نمونه هموژن شده گوشت به آبگوشت غنی کننده آرکوباکتر (ASB ) حامل مکمل انتخابی CAT منتقل و به مدت 4-2 روز در دمای 42 درجه انکوبه، سپس به صورت خطی در محیط های اختصاصی ارکوباکتر ، آگار خون دار کشت داده و پلیت‌ها به مدت 4-2 روز در دمای 42 درجه تحت شرایط هوازی انکوبه گردید.کلونی‌های تیپیک در محیط Brucella Agar تحت همان شرایط کشت داده و کشت های خالص برای ویژگی های فنوتیپی، فعالیت کاتالاز و احیای نیترات مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تائید تشخیص و تفکیک گونه های ارکوباکتر استخراج DNA با استفاده از کیت استخراج DNA ( شرکت سیناژن ایران) مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence and antibiotic resistance of meat of various birds infected with Arcobacter in sales centers of Isfahan province in four years of 1397

نویسندگان [English]

  • roya najafi
  • ebrahim rahimi
Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The genus Arcobacter, along with Campylobacter, belongs to the family Campylobacteriaceae. Arcobacteria are gram-negative, non-spore-forming, microaerophilic bacteria that can be distinguished from Campylobacter genus by growing in the presence of oxygen and at low temperatures.
These rod-shaped bacteria are S-shaped or spiral. Arcobacter butzleri is the most common species of this genus; it is known as an emerging zoonotic pathogen. The main aim of the present research was to evaluate the prevalence of Arcobacter butzleri in the poultry meat sold in the sales centers of Isfahan province.
More specifically, this study examined different types of poultry meat for their potential infection with Arcobacter species. Accordingly , the samples were collected in Isfahan province during four seasons; then they were transferred with ice to the Food Quality Control Laboratory of Islamic Azad University, Shahrekord branch.
For the isolation of Arcobacter species, 10 g of each homogenized sample of meat was transferred to Arcobacter selective broth (ASB), which included the selected CAT supplement , and incubated for 2-4 days at 42 ° C; then the blood agar was cultured linearly in specific Arcobacter media. The plates were incubated for 2-4 days at the temperature of 42 ° C under aerobic conditions.
Typical colonies were cultured in Brucella Agar medium under the same conditions; then the pure cultures were evaluated in terms of their phenotypic characteristics, catalase activity and nitrate reduction. To confirm the diagnosis and differentiation of Arcobacter species, DNA extraction was carried out by applying a DNA extraction kit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arcobacter
  • poultry
  • Antibiotic authority
  • PCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400