مطالعه ژنوتیپی و فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از کره و سرشیر سنتی در اصفهان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه بهداشت موادغذایی ، واحد آیت الله آملی ، آمل ، ایران

2 گروه بهداشت موادغذایی ، واحد آیت الله آملی ، دانشگاه آزاداسلامی ، آمل ، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از بین 22 گونه ثبت شده در این گروه از باکتری ها، اسنیتوباکتر بومانی فراوانترین گونه ثبت شده در موارد عفونت های بالینی در انسان معرفی شده است. انتقال این باکتری از طریق برخی از انواع مواد غذایی خصوصاً شیر و لبنیات به انسان اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه، به بررسی آلودگی 100 نمونه کره و سرشیرسنتی جمع آوری شده از نظر حضور اسینتوباکتر بومانی پرداخته شد و مقاومت باکتریایی و ژن های حدت در جدایه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در بین نمونه‌های سرشیر سنتی 2 درصد و در بین نمونه‌های کره سنتی 4 درصد آلوده به اسینتوباکتر بومانی مشاهده شد. در زمینه الگوی مقاومت آنتی بیتیکی اسینتوباکتر بومانی، میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی بر علیه آنتی بیوتیک های مروپنم، ایمی پنم، کلرامفنیکل، متی سیلین، کارباپنم و فوزیدیک اسید، صفر درصد گزارش گردید. بر اساس نتایج حاصل از الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، اسینتوباکتر بومانی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های دئوکسی سایکلین، سفوتاکسیم، کلرامفنیکل، ایمی پنم، کارباپنم، موپیروسین، متی‌سیلین، اسیدفوزیدیک و آمپی‌سیلین مقاوم بودند. فراوان ترین ژن های کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه اسینتوباکتر بومانی جدا شده tetA ، tetB ، dfrA1 ، aac(3)-IV ، sul1 ، cnf2،csgA، jurA، citm، blasHV، aadA1 و Aac3IV بودند. فراوان ترین ژن‌های حدت ردیابی شده در سویه اسینتوباکتر بومانی جدا شده از انواع کره و خامه به ترتیبfimH ، papC، Pai و kpsmTII بودند. این مطالعه بیان می‌کند که فرآورده‌های لبنی خام موجود در بازار می‌تواند منبع اسینتوباکتر بومانی مقاوم به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها باشند و به انتشار ژن‌های مقاومت از طریق زنجیرۀ غذایی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genotypic and Phenotypic Pattern of Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Isolated from Traditional Butter and Cream in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ahmadi 1
 • Nahal Salimi 2
 • Ebrahim Rahimi 3
1 Food Hygiene Department , Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Food Hygiene Department , Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran.
3 Food Hygiene Department, Veterinary College , Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord , Iran.
چکیده [English]

Acinetobacter species are saprophytic and have emerged as an important nosocomial pathogen. In this study, 100 samples of traditional butter and cream, were evaluated for the presence of the A. baumannii. The A. baumannii isolates were genotyped based on virulence genes and phenotyped according to antibiotic resistance patterns. The results showed that from 50 samples of butter and cream, 2 samples (4%) and 1 sample (2%) were contaminated with A. baumannii. Antibiotic resistance examination showed that all isolates were resistant to the antibiotics of meropenem, amypenem, chloramphenicol, methylcillin, carbapenem and fusidic acid. The most abundant genes encoding antibiotic resistance in A. baumannii strains were tetA, tetB, dfrA1, aac (3) -IV, sul1, cnf2, csgA, jurA, citm, blasHV, aadA1 and Aac3IV. The results also showed that the most abundant virulent genes in A. baumannii strains that detected from traditional milk and dairy products were fimH, papC, Pai and kpsmTII, respectively. It is recommended to use a preventive method to reduce or eradicate A. baumannii from the human food chain and to prevent the spread of infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acinetobacter baumannii
 • Traditional Cream
 • Traditional Butter
 • Antibiotic resistance
 • Isfahan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 10 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400