بررسی فراوانی سویه‌های استافیلوکوکی جدا شده از مواد غذایی مختلف و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در اصفهان در سال 95-1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در کشورهای در حال توسعه حضور و تنوع گونه‌های مختلف استافیلوکوکوس در مواد غذایی به طور گسترده مطالعه نشده است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه بررسی توزیع گونه‌های استافیلوکوکوس در مواد غذائی متنوع و ارزیابی الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در شهر اصفهان بود. تعداد 194 نمونه مختلف مواد غذایی از مناطق مختلف شهر اصفهان جمع آوری شد و از نظر وجود گونه‌های متنوع استافیلوکوکوس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات فنوتیپی برای جداسازی اولیه و بررسی توالی ژن16SrRNA به منظور شناسایی گونه‌ها انجام شد. الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی نمونه‌ها با روش انتشار دیسک در سطح آگار نیز مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع 194 نمونه مواد غدائی، 92 جدایه (5/47 درصد) کوکسی گرم مثبت شناسایی و جداسازی شد. از این بین، 84 جدایه استافیلوکوکوس، 7 جدایه ماکروکوکوس و یک جدایه میکروکوکوس تشخیص داده شد. بیشترین فراوانی جدایه‌های استافیلوکوکوس جدا شده مربوط به جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس با فراوانی 25 درصد (84/21)، استافیلوکوکوس ویتولینوس 5/15 درصد (84/13) و استافیلوکوکوس سوکسینوس 9/11 درصد (84/10) بود. بیشترین مقاومت نسبت به پنی سیلین (5/ 59 درصد) و تتراسایکلین (2/0 درصد) و کمترین میزان مقاومت در برابر لووفلوکساسین، ریفامپیسین، جنتامایسین و سیپروفلوکساسین تشخیص داده شد. بررسی گونه‌های استافیلوکوکوس برای تحقیقات اپیدمیولوژی اهمیت دارد. همچنین تشخیص مقاومت آنتی‌بیوتیکی در گونه‌های استافیلوکوکی جداشده از مواد غذایی نشان می‌دهد که مواد غذایی به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامتی افراد جامعه و پراکندگی هرچه بیشتر مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌باشد. با انجام روش16SrRNA شناسایی گونه‌های

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Staphylococci spp and their antibiotic susceptibility pattern isolated from foodstuffs in Isfahan in 2015-2016

نویسندگان [English]

 • sina mobasherizadeh 1
 • Laleh Hoveida 2
 • behrooz ataei 3
 • sodabeh rostami 1
 • Abaas Ataei 3
1 Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Infectious Diseases and Tropical Medicin Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In developing countries, the presence and diversity of Staphylococcus species in foodstuffs have not been comprehensively studied. So, the present study aimed to investigate the dissemination of Staphylococcus spp. and their antimicrobial susceptibility pattern isolated from foodstuffs in Isfahan in 2015-2016. A total of 194 foodstuff samples were collected from different parts of Isfahan city and processed for the presence of Staphylococcus spp. The conventional tests were used for the primary detection of bacteria and the sequence analysis of 16S rRNA was used for the species identification. The antimicrobial susceptibility pattern of isolates was determined by the disk diffusion method. From a total of 194 food samples, 92 Gram-positive cocci (47.5%) were isolated. Of them, 84 isolates were Staphylococcus spp., 7 Macrococcus spp and one Micrococcus spp. The most prevalent species were S. aureus 25% (21/84), S. vitulinus 15.5% (13/84) and S. succinus sub casei 11.9% (10/84). The most antibiotic resistance rates were against penicillin (59/5%) and tetracycline (20.2%) while the lowest antibiotic resistance rates were observed for levofloxacin, rifampicin, gentamicin, and ciprofloxacin. Characterization of Staphylococcus species is important for epidemiological investigations. Proper identification and management practices including analysis of 16S rRNA for the species identification should be considered to increase food safety and prevent extra treatment costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Staphylococcus
 • foodstuff
 • Antibiotic resistance
 • DNA sequence analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 12 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400