مطالعه ترکیب و آثار ضدمیکروبی اسانس های گیاهی آویشن کرمانی، آویشن شیرازی، رزماری و دارچین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیمارهای متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

3 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 مدیریت شیلات، سازمان جهاد کشاورزی استان چارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران. باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

5 کارشناسی ژنتیک، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

6 دانشکده علوم پایه ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

آئروموناس هیدروفیلا از عوامل مهم ایجاد بیماری در آبزیان و همچنین قابل انتقال به انسان می‌باشند. این پاتوژن به طور گسترده در آب و همچنین در دستگاه گوارش ماهیان وجود دارد لذا احتمال آلودگی فراورده‌های دریائی به آن زیاد است. امروزه تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی جهت مقابله با عوامل بیماری زا با منشاء غذایی انجام شده است و مشخص شده است که این ترکیبات جایگزین مناسبی برای ترکیبات ضد میکروبی شیمایی هستند. اسانس طبیعی آویشن کرمانی، شیرازی، دارچین و رزماری به دلیل دارا بودن ترکیبات پلی فنلی، دارای خواص ضدمیکروبی مناسبی هستند. در این مطالعه پس از تهیه اسانس این گیاهان، مواد موثره تشکیل دهنده گیاهان با استفاده از دستگاه کرماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی، مورد شناسایی قرار گرفت. سپس حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس‌ها بر علیه باکتری آئروموناس هیدروفیلا با روش میکرو دایلوشن تعیین شد. بر اساس نتایج، کمترین و بیشترین غظت مهار کنندگی از رشد و همچنین حداقل میزان کشندگی در خصوص اسانس آویشن کرمانی و آویشن شیرازی مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد با افزایش غلظت اسانس، میزان قطر هاله رشد افزایش پیدا کرد به طوری که در غلظت 1500 میکروگرم در میلی لیتر اسانس آویشن کرمانی قطر هاله عدم رشد برابر 57/0±33/24میلی متر بود. یافته‌های این مطالعه حاکی از اثر ضدمیکروبی ترکییبات استفاده شده دارد. با توجه به محدودیت‌های روز افزون در خصوص مصرف داروهای شیمیائی و آنتی بیوتیک‌ها، استفاده از این ترکیبات طبیعی می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of composition and antimicrobial effects of Thymus carmanicus, Zataria multiflora, Rosmarinus Officinalis and Cinnamomum verum essential oils on Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Momeni shahraki 1
 • Reza Sharafati Chaleshtori 2
 • Mehdi Raissy 3
 • Mahsa Ansari 4
 • Fatemeh Heidarinezhad Chaharmahali 5
 • Farhang Tirgir 6
1 Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
3 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Department of Fisheries, Agricultural Jahad, Shahrekord, Iran. Young Researchers Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
5 Bachelor of Genetics, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
6 Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Aeromonas hydrophila is an important pathogenic agent in aquatics and zoonotic in humans. This pathogenic agent can extensively be found in water and also is a part of fishes' digestive system microflora. Extensive researches have been carried out on the antimicrobial effects of natural compounds against food-borne pathogens, indicating that these products can substitute antibiotics. Essential oils of Thymus carmanicus, Zataria multiflora, Cinnamomum verum, Rosmarinus officinalis have antimicrobial effects due to their phenolic compounds. In this study, the bioactive compounds were detected using Gas Chromatography equipped with the mass spectrometer. Then minimum inhibitory concentrations and minimum bactericidal concentrations of the essential oils against A. hydrophila were calculated. According to the results, the lowest and the highest MIC and the minimum MBC were observed in T. carmanicus and Z. multiflora, respectively. The result indicated that the inhibition zone diameter increased with the increase of essential oil concentration. The inhibition zone, in the concentration of 1500 ug mL-1 T. carmanicus was 24.33±0.57 mm. The findings of this study showed the antimicrobial resistance of these compounds. Considering the increasing limitations against chemicals and antibiotics, such compounds could be recommended for prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aeromonas hydrophila
 • Antibacterial
 • Essential oils
 1. References

  1. اصفهانیان، مرضیه و کریمیان، علی اکبر و شهبازی، عاطفه،1397،بررسی خصوصیات گونه دارویی آویشن کرمانی (Thymus carmanicus ) و عوامل موثر بر بازده اسانس گیاه،دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی،مشهد.
  2. آقابابایی مرضیه، کاظمینی حمید رضا، شاهوی محمدحسن. 1400. مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آویشن شیرازی و کاکوتی در پوشش خوراکی نانوامولسیون کیتوزان برروی رشد باکتری آئروموناس هیدروفیلا تلقیح شده در فیله ماهی سالمون. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. ۱۶ (۲) :۱۰۹-۹۹ .
  3. سنچولی، نرگس. 1395. بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس های گیاهی بر برخی باکتری های پاتوژن ماهی در محیط آزمایشگاهی. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار). 12: 1-10. شرافتی چالشتری، ر.، و مزروعی آرانی، ن.، و علیزاده، ا.، و اعتمادی، ع. 1399. بررسی میزان شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از گلاب و عرقیات گیاهی در کاشان. میکروب شناسی مواد غذایی. 7: 10-17.
  4. صفایی، لیلا.، و شریفی عاشورآبادی، ابراهیم.، و زینلی، حسین.، و افیونی، داوود.، و میرزا، مهدی. (1392). بررسی عملکرد, میزان و ترکیب های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان های مختلف برداشت. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2:324-313.
  5. فرزانه، هادی.، محدث، قاسمی.، محمد، فائری.، خسرو، عیسی زاده.، سمیه، حقیقی کارسیدانی.، و حسین، خارا. (1391) شناسایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا جدا شده از ماهیان فیتوفاگ پرورشی به روش مولکولی . دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی . دانشگاه سمنان 23-22 آذر
  6. Akhondzadeh Basti, A., Misaghi, A., and Khaschabi, D. 2007. Growth response and modeling of the effects of Zataria multiflora Boiss. Essential oil, pH and temperature on Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus. LWT Food Tech. 40: 973 - 81.
  7. Bandeira Junior, G., Souza, C. d. F., Baldissera, M. D., Descovi, S. N., Silveira, B. P. d., Tasca, C., and Baldisserotto, B. 2019. Plant essential oils against bacteria isolated from fish: an in vitro screening and in vivo efficacy of Lippia origanoides. Ciência Rural, 49: 6-10
  8. Brochot, A., Guilbot, A., Haddioui, L., and Roques, C. 2017. Antibacterial, antifungal, and antiviral effects of three essential oil blends, 6(4), e00459.
  9. Burt, S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. Int J Food 94(3): 223-53.
  10. Campo, J.D., and Amiot. M.J. 2000. Antimicrobial effect of rosemary extracts. J Food Prot. 63(10): 1359-68.
  11. Chang, H.W. 1995. Antibacterial effect of spices and Food Industries (ROC). 27: 53 -61.
  12. Chen, C.P. 1998. Development and Characterization of the Natural Antimicrobials. M.Sc. Thesis, National Pingtung University of Science and Technology. Pingtung, Taiwan. pp: 76 - 103.
  13. Chouhan, S., Sharma, K., and Guleria, S. 2017. Antimicrobial Activity of Some Essential Oils-Present Status and Future Perspectives. Med 4(3), doi: 10.3390/medicines4030058
  14. Geoffrey, A., McKay, S.B., Francis, F., Arhin, , Adam, K., and Belley, G. 2009. Time-kill kinetics of oritavancin and comparator agents against Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. J Antimicrob Chemother. 63:1191-1199.
  15. Ghahreman, A. 1986. Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands. Iran. pp: 102 -5.
  16. Hanninen, M.L. 1993. Occurrence of Aeromonas spp. in samples of ground meat and chicken. Int. J. Food Microbiol. 18: 339- 342.
  17. Hao, Y.Y., Brackett, R.E., and Doyle, M.P. 1998. Efficacy of plant extracts in inhibiting Aeromonas hydrophila and Listeria monocytogenes in refrigerated cooked poultry. Food Microbiol. 15: 367 - 78.
  18. Helmi, A. M., Mukti, A. T., Soegianto, A., Mahardika, K., Mastuti, I., Effendi, M. H., and Plumeriastuti, H. 2020. A Review of Bacterial Zoonoses and Antimicrobial Resistant (AMR) on Grouper fish (Epinepholus sp.). Sys Rev Pharm. 11 (9): 79, 88.
  19. Huang, H.-C., Ho, Y.-C., Lim, J.-M., Chang, T.-Y., Ho, C.-L., and Chang, T.-M. 2015. Investigation of the anti-melanogenic and antioxidant characteristics of Eucalyptus camaldulensis flower essential oil and determination of its chemical composition. Intl J Mol Sci, 16(5), 10470-10490.
  20. Jalali, M., Abedi, D., Ghassemi Dehkordi, N., and Chaharmahali, A. 2007. Evaluation of antibacterial activity of ethanol extracts of some medicinal plants against Listeria monocytogenes. J Shahrekord Uni Med Sci. 8(3): 25-33.
  21. Jay, M.J., Modern Food Microbiology. 6nd ed. An Aspen Publication. USA. 2000, pp: 441-456.
  22. Kazem Alvandi, R., Sharifan, A., and Aghazadeh Meshghi, M. 2011. Study of chemical composition and antimicrobial activity of peppermint essential oil. J Comp Pathobiol. 7(4): 355-64.
  23. Kiasalari, Z., Khalili, M., and Ahmadi, P.2011. Effect of Alcoholic Extract of Berberis Vulgaris Fruit on Acute and Chronic Inflammation in Male J Babol Univ of Med Sci. 13:28-35.
  24. Khosravi, A., and Malekan, M.A. 2004. Determination of Alcoholic and aqueous extract of Lavender Astvkas on Staphylococcus aureus and other Gram-negative bacteria. J Qazvin Univ Med Sci. 29: 3-9.
  25. Mahasneh, M. A. E. L., and Oqlah, A.A. 1999.Antimicrobial activity of herbal plants used in the traditional medicine of Jordan. J Ethnopharmacol. 64:271-276.
  26. Mashreghi, M., and Momtazi, F. 2012. Comparison of the antibacterial effects of various concentrations of alcoholic extracts of Rosmarinus officinalis, Hypericum perforatum and Carthamus tinctorius on the growth phases of Esherichia coli O157. J Rafsanjan Univ Med Sci. 11(2): 103-14.
  27. Mahboubi, M., and Feizabadi, M. 2009. The antimicrobial activity of Thyme, Sweet Marjoram, Savory and Eucalyptus oils on Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger and Aspergillus flavus. J Med Plants. 2(30): 137-44.
  28. Minnunni, M., Wolleb U, Mueller O, Pfeifer A, Aeschbacher HU. Natural antioxidants as inhibitors of oxygen species induced mutagenicity. Mutat Res. 1992; 269(2): 193-200.
  29. Mulat, M., Pandita, A., and Khan, F. 2019. Medicinal plant compounds for combating the multi-drug resistant pathogenic bacteria: a review. Curr Pharmac Biotechnol, 20(3), 183-196.
  30. Palmer, S., Stewart, J., and Fyfe, L. 2001. The potential application of Plant essential oils as natural food preservatives in soft cheese. Food Microbiol. 18: 463 - 70.
  31. Pirali Khairabadi, E., Sedigheh Mousavi, S., Momtaz, H., Nikokhah, F., Hosseini Shekarabi, S., Raissy, M. 2020. Prevalence and phylogenetic analysis of Listeria monocytogenes isolated from the fillets of two farmed fish in Shahrekord in 2018. J Food Microbiol, 7(4), 81-93.
  32. Raissy, M. 2017. Bacterial zoonotic diseases from fish: a review. J Food Microbiol. 4(2), 15-27.
  33. Raissy, M., Moumeni, M., Ansari, M. and Rahimi, E. 2012. Occurrence of Vibrio spp. In lobster and crab from the Persian Gulf. J. Food Saf. 32 (2), 198-203. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2012.00368.x
  34. Sharafati-Chaleshtori, R., Sharafati-Chaleshtori, F., Rafieian-kopaei, M., Drees, F., and Ashrafi, K. 2010. Comparison of the antibacterial effect of ethanolic walnut (juglans regia) leaf extract with chlorhexidine mouth rinse on Streptococcus mutans and sanguinis. J Islamic Dentl Assoc Iran, 22(4), 211-217.
  35. Sharafati Chaleshtori, R., Rafieian-Kopaei, M., and Salehi, E. 2015. Bioactivity of Apium petroselinum and Portulaca oleracea essential oils as natural preservatives. Jundishapur J Microbiol, 8 (3).
  36. Sindambiwe, J.B., Calomme, M., Cos, P., Totte, J., Pieters, L., and Vlietinck, A., 1999. Screening of seven selected Rwandan medicinal plants for antimicrobial and antiviral J Ethnopharmacology. 65(1): 71-77.
  37. Smid, E.J., and Gorris, L.G.M. 1999. Natural antimicrobials for food preservation. In: Rahman Handbook of Food Preservation. Marcel Dekker Inc. New York. pp: 285 - 308.
  38. Soltan Dallal, M., Bayat, M., Yazdi, M., Aghaamiri, S., Ghorbanzadeh Meshkani, M., Abedi Mohtasab. T., and et al. 2012. Antimicrobial effect of Zataria multiflora on antibiotic-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from food.Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 17(2): 21-9.
  39. Tavassoli, S., Mousavi, S.M., Emam-Djomeh, Z. 2011. Comparative study of the antimicrobial activity of Rosmarinus officinalis L. Essential Oil and Methanolic Extract. Middle-East J Sci Res. 9(4): 467-71.
  40. Tserennadmid, R., Takó, M., Galgóczy, L., Papp, T., Pesti, M., Vágvölgyi, C., and et al. 2011. Anti yeast activities of some essential oils in growth medium, fruit juices and milk. Intl J Food Microbiol, 144(3), 480-48.
  41. Vanden, D.A., and Vlietinck, A.J., 1991. In: Dey PM, Harborne JB. (Eds.), Methods in plant biochemistry: screening methods for antibacterial and antiviral agents from higherplants. London, Academic Press. 47-69.
  42. Wijesekera, R.O.B., Jayewardene, A.L., and Rajapakse, L. S. 2006. Volatile constituents of leaf, stem and root oils of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum). J. Sc. Food and Agric. 25 (10): 1211 - 20.
  43. Yang S.m, Tsai, K.d., Wong, H.Y, Liu, Y.H, Chen, T.W, Cherng, J., and et al. 2016. Molecular mechanism of Cinnamomum verum component cuminaldehyde inhibits cell growth and induces cell death in human lung squamous cell carcinoma NCI-H520 cells in vitro and in vivo. J Cancer. 7(3), 251.