بر اساس نویسندگان

آ

 • آخوندزاده، افشین [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • آرمین، محمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • آرویی، حسین [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آصفی، نارملا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • آقایی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • آل طیب، الهام [1] گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ا

 • ابراهیمی، مریم [1] 1. دانشجوی دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ابراهیمی، مریم [1] دانشجو دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ابراهیمی، مریم [1] مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،گرگان، ایران
 • ابراهیمی، مریم [1] مرکز تحقیقات سلامت فراورده‌های غذایی، دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان.
 • ابراهیمی، ناهید [1] 2. گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ابراهیمی اصل، سعیده [1] گروه نانو تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران.
 • ابوالحسن زاده، امین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ابوتراب، مهنوش [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • احرامپوش، محمدحسن [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • احسان بخش، معصومه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • احمدی، سارا [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • احمدی، سیده میثمه [1] مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی پور، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • احمدی دستگردی، آسیه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.
 • احمدی زاده، چنگیز [2] گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • اختلاط، مریم [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ادیبی، پیمان [1] گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایران نژاد، امین [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اربابی، محسن [1] دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • اربابی، محسن [1] گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • ارباب سلیمانی، نازیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، دامغان، ایران.
 • ارشاد لنگرودی، هادی [1] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • ازاد، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،گروه زیست‌شناسی،دانشکده علوم پایه،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • اژدری، عطاا... [1] گروه علوم و صنایع غذایی، استادیار دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
 • اسحاقی، محمدرضا [1] مدیر گروه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی دانشگاه آزاد ورامین
 • اسحاقی، محمدرضا [1] مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
 • اسدی، زهره [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • اسدپور اصالو، یوسفعلی [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • اسکندری، محمد هادی [1] بخش صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اسماعیل پور، مهرناز [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • اسماعیلی کوتمهر، محمود [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اصغری، مهشید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران
 • اعتمادی، علیرضا [1] آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • اقبالی، مینا [1] دانش آموخته رشته میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران
 • اکبریان موغاری، علی [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • الهامی راد، امیر حسین [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • امیری، آسیه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
 • امیری، صابر [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • امیری سامانی، سارا [1] علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • امینی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
 • امینی، کیومرث [1] استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • امینی، کیومرث [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • امینی، کیومرث [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
 • امین الرعایا، کیوان [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.
 • امین زارع، مجید [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امین زارع، مجید [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • امینی فرد، نرگس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران
 • انصاری، مهسا [1] دانش آموخته دکتری شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • انصاری، مهسا [1] سازمان جهاد کشاورزی، شهرکرد، ایران.
 • انصاری، مهسا [1] سازمان جهاد کشاورزی، شهرکرد، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • انوار، سید امیر علی [1] استادیار گروه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • اهری، حامد [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ایوبی نژاد، لیلی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

ب

 • بیات، منصور [1] 1. گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
 • بارانی بناب، حمید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • بافنده زنده، محمد [1] علو و تحقیقات تهران
 • بحرینی، معصومه [1] استادیار، دانشکده علوم گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی
 • بخت آور اهری، رقیه [1] 1 دانشجوی کارشناسی ارشدژنتیک،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • بخشی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.
 • بخشی، فریبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • بخشی نژاد، محمود [1] حسابداری، علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شعبه شهرکرد، شهرکرد ایران
 • برادران، غلامرضا [1] بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • برادران کتابچی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران
 • برزگر دولت آبادی، مریم [1] دانش آموخته دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • برزم، الهه [1] دانش آموخته گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران
 • بریموندی، طاهره [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بروغنی، مطهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
 • بشیری، معصومه [1] دانشجوی دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بشیری، معصومه بشیری [1] دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بشرخواه، یلدا [1] دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اهر، دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، اهر، ایران.
 • بصیری، علیرضا [1] گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.
 • بم زاده، زهرا [1] امیکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.
 • بنایان، سپیده [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی. اصفهان، ایران
 • بنیادیان، مجتبی [1] 1. گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، پژوهشکده بیماری‌های مشترک
 • بنیادیان، مجتبی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بنیادیان، مجتبی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بنی اسدی، بیژن [1] دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
 • بهادر، نیما [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی
 • بهادری راد، علی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • بهرامی، احمد رضا [1] دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • بهرامی، حمیدرضا [1] استادیار گروه دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • بهرامی، ماهرخ [1] دانش آموخته کارشناسی میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • بهرامی اصل، فرشاد [2] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • بهرامیان، سمیرا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • بهرامیان، سمیرا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • بهنام، خلیل [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

پ

 • پویان، مهوش [1] . اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران.
 • پوراحمد، رضوان [2] دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پوراحمد، رضوان [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پور خلیلی، آذین [1] دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهرکرد
 • پورشفیع، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • پور عباس قلی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
 • پورفرزانه، علیرضا [1] دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، اداره کل دامپزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • پورمهدی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز
 • پورمهدی بروجنی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

ت

 • تاج بخش، الهه [1] گروه زیست شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
 • تاج بخش، الهه [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • تاج بخش، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • تاج بخش، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • تاج بخش، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • تاج بخش، امیر [1] 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تاج بخش، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • تاج بخش، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تاج بخش، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تاج بخش، فروغ [1] آزاد شهرکد
 • تاجیک، حسین [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تبرایی، علیجان [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • تبرایی، علیجان [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • تدینی، مهرنوش [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • ترحمی، محمد [1] دانشگاع آزاد اسلامی واحددکازرون
 • ترکی، زینب [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ترک آبادی، اسماعیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی
 • تقی خانی، علی [1] گروه صنایع غذایی، واحد شهر قدس دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • تقدیری، محمدرضا [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقی زاده، محسن [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • تکیه معروف، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • توکل، مرضیه [1] دانش آموخته دکتری میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

ج

 • جبارپور ستاری، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • جعفری، بهبود [1] دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر، استادیار گروه میکروبیولوژی، اهر، ایران.
 • جعفری، مریم [1] علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جعفری، مریم [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جعفریان، محسن [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • جعفرری، بهبود [1] استادیار،گروه میکروبیولوژی،واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • جلالی، سید محمد علی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • جهادی، مهشید [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • جهادی، مهشید [1] گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.
 • جهادی، مهشید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران
 • جهانمرد، محمد جواد [1] دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جوادی، افشین [1] گروه بهداشت مواد غذائی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • جوادی، افشین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • جوادی، افشین [1] دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • جودکی، حسن [1] مدیر عامل، شرکت لبنیات پگاه تهران،تهران،ایران
 • جوری، محمد حسن [1] گروه علوم و منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.

چ

 • چراغی، نرجس [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • چهرازی، فرشته [1] گروه انگل شناسی ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ح

خ

 • خالدی، فرود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • خانی، محمدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خانی، محمدرضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خانی، محمد رضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس‬، ایران.
 • خانزادی، سعید [1] گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران
 • خدایی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • خدابخشی، یزدان [1] بازرس بهداشتی گوشت، کشتارگاه صنعتی ساری، ساری، ایران.
 • خدایی جلال آبادی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
 • خدادادی پور، تکتم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
 • خدنگ نیک فرجام، امیر [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • خیری، فرشید [1] دانشگاه آزاد شهر کرد
 • خسروی، الهام [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • خلعت بری- لیماکی، سپیده [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • خمیری، مرتضی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خمیری، مرتضی [1] دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خمیری، مرتضی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه
 • خندقی، جلیل [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی ، سراب، ایران
 • خوانساری، رضا [1] 4. گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خوری، عصمت [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • خوری، مرضیه [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی ، دانشگاه فردوسی، واحد مشهد
 • خوش خلق، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

د

 • داراب پور، اسماعیل [1] دانشجو
 • دانشور قربانی، میترا [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • داودی مقدم، هدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • داودی مقدم، هدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • دریس، فاطمه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • دژخی، هدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، البرز، ایران.
 • دعوتی، نفیسه [1] دانشجوی دکترای میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • دغاغله، علی [1] واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • دهقانی، آناهیتا [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • دهقانی، آناهیتا [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • دهقانی، سعید [1] دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • دهقانژاد، ساناز [1] دانش آموخته رشته میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • دهقان نیا، جلال [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دوستی، عباس [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • دوستی، عباس [1] استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • دوستی، عباس [1] دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

ر

 • ربانی، محمد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ربیعی فرادنبه، محمد [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • رجایی، پیمان [1] استادیار دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • رجب پور نیکو، الهام [1] دانش آموخته ﮐﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [7] گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] استاد بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، روح الله [1] گروه شیلات ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، مهدی [1] واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رحیم زاده، غزال [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحیمی فرد، ناهید [1] رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی آشامیدنی آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو
 • رحیمی فروشانی، عباس [1] گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رخزادی، اسعد [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد سنندج
 • رخزادی، اسعد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • ردائی الاملی، مرضیه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • رییسی، مجتبی [1] دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • رستمی، رویا [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • رسول پور، طاهر [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رشتی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • رضاپور، رسول [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رضا توفیقی، سیده الهام [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • رضازاد باری، محمود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضوانی فرد، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی دانشگاه آزاد ورامین
 • رضویلر، ودود [1] گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • رضویلر، ودود [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رضویلر، ودود [1] گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رفیعی، سولماز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • رفیعیان کوپایی، محمود [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رفیعیان کوپائی، محمود [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • رمضانی، رخساره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رمضان پور، سیده ساناز [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • روزبه نصیرایی، لیلا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.
 • رومیانی، لاله [1] استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران
 • رومیانی، لاله [3] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رومیانی، لاله [2] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • رئیسی، پرتو [1] دانشجوی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رئیسی، مجتبی [1] دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • رئیسی، مجتبی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلامت غلات دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • رئیسی، مجتبی [1] مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،گرگان، ایران
 • رئیسی، مریم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • رئیسی، مهدی [3] گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیسی، مهدی [1] گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • رئیسی، مهدی [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

ز

 • زارعی، امیر [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
 • زارعی، حامد [1] گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارعی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • زارعی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زیبایی، سعید [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واحد شمال شرق، مشهد، ایران.
 • زمانی، عباسعلی [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • زمانی مقدم، عبدالکریم [1] گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زین الدینی، احمد [1] دنش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • زند مقدم، احمد [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

س

 • سارانی، آتنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ساعی دهکردی، سید سیاوش [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • سیدالنگی، سیده زهرا [1] گروه شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • سیدنژاد، سید منصور [1] هیات علمی
 • سروریان، ریحانه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • سعیدی، بیان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تغذیه و مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سیفی نوفرستی، ساناز [1] دانش آموخته ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران
 • سکوتی فر، رقیه [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • سکوتی فر، رقیه [1] گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • سلطانی، مهدی [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سلطانی نژاد، شهلا [1] گروه میکروبیولوژی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران
 • سلطانی نژاد، شهلا [1] گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
 • سلمانی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی ،اهر،ایران

ش

 • شادمان، شبنم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شایق، جلال [1] گروه دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی
 • شایق، جلال [1] گروه دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • شاکری، پیروز [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمان، ایران.
 • شاکری، منیرالسادات [1] موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 • شاکریان، امیر [1] گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • شاکریان، امیر [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • شاکریان، امیر [3] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • شاه حسینی، غلامرضا [1] .پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج
 • شیری، وحیده [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • شیرازی، گزیزه [1] کارشناسی ارشد ژنتیک، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • شرافتی چالشتری، رضا [2] دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • شرافتی چالشتری، رضا [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • شرافتی چالشتری، رضا [1] مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • شرافتی چالشتری، رضا [1] مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • شرافتی چالشتری، رضا [1] مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • شرافتی چالشتری، رضا [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • شرافتی چالشتری، علی [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شرافتی چالشتری، علی [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • شریفان، انوشه [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریف زاده، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • شریف زاده، علی [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران.
 • شریفی سلطانی، مهدی [1] گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • شعیبی، شهرام [1] آزمایشگاه آلاینده های سمی، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران.
 • شعیبی، شهرام [1] سازمان غذا و دارو تهران
 • شعیبی، شهرام [1] مرکز تحقیقات آزمایشگاهی دارو و غذا، سازمان دارو و غذا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • شعبانی، شاهرخ [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شعبانی، شاهرخ [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شفافی زنوزیان، مسعود [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • شفیعی، رسول [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران
 • شفیعی، رضا [1] دانشگاه آزاد شهر قدس
 • شکوهی زاده، لیلی [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • شهابی، نسیم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] استادیار
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین ، ایران
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین، پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایران
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم ، واحد ورامین-پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین ، ایران.
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • شهدادی، فاطمه [1] گروه آموزشی صنایع غذایی/دانشکده کشاورزی/دانشگاه جیرفت/جیرفت/ایران
 • شهیری، محمدرضا [1] دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • شهرابی، شیما [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • شهریاری، شهلا [1] گروه مهندسی شیمی، واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • شهرام پور، دینا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

ص

 • صادقی، بلال [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • صادقی، علیرضا [3] عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده صنایع غذایی
 • صادقی، علیرضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • صافی، شهاب الدین [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالحی، الهام [1] دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • صالحی، الهام [1] دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • صباغی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • صفری، سهراب [1] مرکز تحقیقات میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • صفرپور دهکردی، فرهاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • صفرپور دهکردی، فرهاد [1] مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران

ط

 • طاهری، تینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران
 • طباطبایی یزدی، فریده [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • طهماسبی، ساناز [1] 1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • طهمورث پور، آرزو [1] گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • طهمورث پور، آرزو [1] گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

ع

 • عامری، عبدالغنی [1] گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • عبادی، ایوب [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • عباسی بافطرت، سمیرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • عباس پور انبی، اسد [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عباس زاده، ذاکر [1] دانش آموخته انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • عباس والی، مریم [1] دانشگاه شهرکرد
 • عباس والی، مریم [1] گروه بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • عباس والی، مریم [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
 • عبدالشاهی، انا [1] مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی (نمک)، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • عبدی پور، محدثه [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • عجم پور، ایما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • عرب، شهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • عزیززاده، محمد [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران
 • عیسی زاده، خسرو [1] گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران
 • عیسی زاده، خسرو [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • عسگرپور، داریوش [1] گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • عطای صالحی، اسماعیل [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • عطای صالحی، اسماعیل [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • عطای صالحی، اسماعیل [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • عطای صالحی، اسماعیل [1] گروه مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • عطایی کچویی، مهرداد [1] گروه گیاهان دارویی، دانشکده غذا و دارو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • عکاف زاده، نجمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • علی اصغری، مریم [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد سنندج
 • علی‌دوست، محمد علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی ، سراب، ایران
 • علیزاده، الهه [1] آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • علیزاده، ساناز [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • علیزاده، سجاد [1] دانشجو/دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
 • علیزاده، شیوا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علیشاهی، مجتبی [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران
 • علیمحمدی، افشین [1] عضو انجمن علمی بهداشت مواد غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • علی‌محمدزاده، محمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی ، سراب، ایران
 • عنایتی، مهسا [1] 1. گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

غ

 • غیبی حیات، سید محمد [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه زیست فناوری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • غلامی آهنگران، مجید [1] دانشیار بخش بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • غلامی آهنگران، مجید [1] دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • غلامی آهنگران، مجید [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • غلامی آهنگران، مجید [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • غلامی آهنگران، مجید [1] گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • غندالی، هانیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین، ایران

ف

 • فیاض فر، سمیرا [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فاضل، محمد [1] عضو هیات علمی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فتاحی، رزا [1] دانشجوی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • فتحی مقدم، فاطمه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • فتوحیان، زینب [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
 • فدائی نوغانی، وجیهه [2] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • فدوی، ابوالفضل [1] استادیار گروه علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • فدوی، ابوالفضل [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران
 • فرج تبریزی، الیکا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، قم، ایران.
 • فرد عمادی، محسن [1] دانشکده دامپزشکی. واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • فروغ، مهرداد [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فرومندی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • فضائلی، حسن [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • فضل آرا، علی [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • فضل آرا، علی [1] گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • فضل آرا، علی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • فضل آرا، علی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • فضل آرا، علی [1] استاد گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فضل آرا، علی [1] گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فضل آرا، علی [1] گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • فضلی بزاز، بی بی صدیقه [1] .دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی
 • فهیم دانش، مریم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • فولادی، محمد حسن [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

ق

 • قاسمی، جعفر [1] گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • قاسمی، ژیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • قاسمی، سلطان محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • قاسمی، مهدی [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • قاسمیان صفایی، حاجیه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران مرکز تحقیقات مواد غذایی، دانشکده تغذیه و مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمی سپرو، نفیسه [1] کارشناس آزمایشگاه، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکاه آزاد اسلامی
 • قاسمی نژاد، آنا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • قیامی راد، مهدی [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
 • قانع، مسعود [1] گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • قانع، مسعود [1] گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران
 • قائد امینی، رضا [1] دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • قائد امینی، محسن [1] دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • قائمی، عزت الله [1] گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم علوم پزشکی گلستان
 • قائنی، منصوره [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • قائنی، منصوره [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • قجقی، فریبرز [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گروه شیلات، گلستان، ایران
 • قربانی، شقایق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.
 • قربانی، محمد [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی رنجبری، علی [2] باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • قربانی رنجبری، فاطمه [2] دانشگاه پیام نور بندرعباس، بندرعباس، ایران
 • قربانی رنجبری، نازنین [1] دانشکده شیلات و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • قربانی رنجبری، نازنین [1] دانشکده شیلات و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • قشونی زاده، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • قضاوی، ندا [1] . دانشجوی دکتری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • قمی، محمدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

ک

 • کاشانی نژاد، مهدی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کاظمی، فاطمه [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
 • کالستیانس، آرتور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی-گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ورامین-پیشوا
 • کبیری، حمیدرضا [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • کریم، گیتی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • کریمیان، حامد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران.
 • کریمی دهکردی، مریم [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • کریم زاده صادق، سیما [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • کریم زداه صادق، سیما [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • کریمی مجد، مهرداد [1] گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • کلانتری پور، آیدا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • کمالی، ابوالقاسم [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کوهساری، هادی [2] استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • کوهساری، هادی [1] گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

گ

 • گرایلو، سکینه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • گلی، محمد [2] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • گلی، محمد [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • گلچین منشادی، علی رضا [1] 3. گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • گلچین منشادی، علیرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • گلچین منشادی، علیرضا [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • گلشن تفتی، ابوالفضل [1] استادیار، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری‌های پس از برداشت، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش
 • گلشن تفتی، ابوالفضل [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.

ل

 • لبیکی، غزل [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشکده داروسازی ، علوم پزشکی تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • لسانی فر، نسترن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • لطفی، ماندانا [1] دانش آموخته دکترای میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

م

 • مال الهی، برهان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • مبصری، پریسا [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مبین، هایده [1] دانشکده پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مجدر لنگرودی، علی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مجلسی، مهران [1] گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • محبی، عبدالناصر [1] دانشیار، بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد
 • محسنی، مهران [1] گروه کنترل غذا و دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • محسنی سی سخت، پروین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه شهرکرد
 • محسنی فر، افشین [1] 3. گروه سم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • محمدی، آتوسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گروه شیلات، گلستان، ایران
 • محمدی، خسرو [1] گروه بهداشت مواد غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • محمدی، فروغ [1] گروه دامپزشکی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • محمدی، فروغ [1] گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران
 • محمدی ثانی، علی [1] 1. گروه صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • محمدی ثانی، علی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • محمدی ثانی، علی [2] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • محمدی ثانی، علی [1] معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
 • محمدی دیدارگاهی، ریحانه [1] دانش آموخته دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • محمدزاده، هدی [1] گروه صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • محمدزاده فریزهندی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی ، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشکده داروسازی ، علوم پزشکی تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .
 • محمودی، آزاده [1] گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محمودی، رزاق [1] مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • محمودی، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • مختاری، علیرضا [1] 2. گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
 • مخیری، کتایون [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • میری، صفورا [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • مرادی، بیژن [1] کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • مرادی، مهران [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مرادی سرمیدانی، مهدی [1] دانشکده دامپزشکی. واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • مرتضوی، سید علی [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • میرزایی، حمید [1] گروه بهداشت مواد غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • میرزاعلیزاده، عادل [1] گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • میرزائی، حمید [1] گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • میرزائی، حمید [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • میرزائی، نسرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • میرلوحی، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مزروعی آرانی، نوید [1] آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • مزروعی آرانی، نوید [1] آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • مستقیم، تکتم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس گروه صنایع غذایی
 • مسیحا، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
 • مسیحا، علیرضا [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان،ایران
 • مشاطیان، فرامرز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی آبزیان، آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، اداره کل دامپزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • مشاک، زهره [1] دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج-دانشکده دامپزشکی-کروه بهداشت مواد غذایی
 • مشاک، زهره [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • مشاک، زهره [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • مشاک، زهره [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مشتاقی، حمدالله [1] گروه بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • مشتاقی، حمدالله [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
 • مشتاقی، حمدالله [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • مشتاقی، حمدالله [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • مصلحی شاد، مریم [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مطلبی، عباسعلی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معتمدی، حسین [1] 1. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • معتمدی، حسین [1] گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران.
 • معتمدی، حسین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • معتمدی، حسین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • معتمدی، حسین [1] هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران
 • معظمی، علی [1] گروه علوم مولکولی، دانشگاه علوم کشاورزی سوئد، اوپسالا، سوئد
 • مقدس کیا، احسان [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مقدم، محمد [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقصودلو، یحیی [1] عضو هیات علمی
 • مقیمی، نجمه [1] دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • مکتبی، سیاوش [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • ملجئی، محمد باقر [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ملک زاده، جمال [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ملکوتی، آرزو [1] دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ممتاز، حسن [1] استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • ممتاز، حسن [1] میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • منجذب مرودشتی، لیلا [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران
 • منصوری، نرجس [1] دانش اموخته کارشنای ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
 • منصوری پور، ثمر [1] گروه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬایی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مهاجری، پرویز [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • مهدی زاده، تورج [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
 • مهدوی، سامان [1] گروه میکروبیولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • مهدوی، سامان [1] گروه میکروبیولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
 • مهرابادیان، گلسا [1] دانشجوی کارشناسی اردانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران.شد
 • مهرابیان، صدیقه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مهربان سنگ آتش، معصومه [1] گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری‬ مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران
 • مهربان سنگ‬ آتش، معصومه [1] گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری‬ مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران.
 • مهستی، پیمان [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهستی، پیمان [1] گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • مهندسی، نوشین [1] گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه ، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.
 • موالی زاده، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • موحد، سارا [1] دانشیار
 • موحد، سارا [1] .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران.
 • موحد، سارا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • مویدی، علی [1] عضو هیات علمی
 • موسوی، سولماز [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • موسوی، غلامعباس [1] گروه آمارحیاتی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • موسوی نسب، مرضیه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران
 • مؤمنی، منوچهر [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • مومنی، حسین [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • مومنی، حسین [1] گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • مومنی، منوچهر [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • مومنی، منوچهر [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، ایران.
 • مومنی شهرکی، منوچهر [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • مومنی شهرکی، منوچهر [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کارشناس ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

ن

 • ناظری، مهدی [1] گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • نامجویان، فروغ [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • نجاتی، فاطمه [1] 2. گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • نجاتی، فاطمه [1] علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهرکرد، ایران
 • نجفی، قاسم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • نجف پور، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، قم، ایران.
 • نجفزاده ورزی، حسین [1] گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • نیریز نقدهی، مسلم [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • نرکی باغبادرانی، زینب [1] دانش آموخته علوم و صنایع غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • نزابی، یونس [1] گروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • نظری، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • نعمت اللهی، امین [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • نعمت الهی، امین [1] دانشیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد-ایران
 • نقی زاده، عسگر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران
 • نقیلی، حسین [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نقیلی، حسین [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • نقوی، نفیسه سادات [1] گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • نکته سنج اول، مهسا [1] موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 • نیک نژاد، فرهاد [1] مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • نیک نژاد، ، فرهاد [1] مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • نیکو، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نویدجوی، ناهید [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • نویدجوی، ناهید [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • نودرگاه، محمد [2] دانشجوی کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تبریز
 • نوری، سحر [2] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نوری، سید محمد علی [1] گروه کنترل غذا و دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران دانش آموخته دکتری بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران
 • نوریان، رضا [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • نوربخش، سید حمید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نوری سعیدلو، سکینه [1] مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • نورمحمدی، الهام [1] دانش آموخته دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • نونهال، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • نونهال، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

و

 • واحدی نوری، نصرالله [1] استادیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • واعظی، سیده صالحه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • واعظی، سیده صالحه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • وظیفه دوست، محسن [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • ولی زاده، یوسف [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • وهابی انارکی، ندا [1] دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشگاه شهرکرد، ایران

ه

ی

 • یاورمنش، مسعود [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • یدالهی، محسن [1] کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ایران
 • یزدان پناه، غزال [1] مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • یزدان ستاد، سجاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
 • یغما، الهام [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • یلمه، محمود [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسف‌تبار میری، نجمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران

A

 • Akinnibosun، Faith [1] Department of Microbiology, Faculty of Life Sciences, University of Benin, Benin City, Nigeria

S