بر اساس نویسندگان

آ

 • آخوندزاده، افشین [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • آذرجم، نسرین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • آرمین، محمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • آرویی، حسین [1] گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • آصفی، نارملا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • آقایی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • آل طیب، الهام [1] گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ا

 • ابراهیمی، مریم [1] 1. دانشجوی دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ابراهیمی، مریم [1] دانشجو دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ابراهیمی، مریم [1] مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،گرگان، ایران
 • ابراهیمی، مریم [1] مرکز تحقیقات سلامت فراورده‌های غذایی، دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان.
 • ابراهیمی، ناهید [1] 2. گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ابراهیمی اصل، سعیده [1] گروه نانو تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران.
 • ابوالحسن زاده، امین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ابوتراب، مهنوش [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • احرامپوش، محمدحسن [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • احسانی، علی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • احسان بخش، معصومه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • احمدی، آسیه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.
 • احمدی، سارا [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • احمدی، سیده میثمه [1] مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی پور، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • احمدی دستگردی، آسیه [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.
 • احمدی زاده، چنگیز [2] گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • اختلاط، مریم [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • ادیبی، پیمان [1] گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایران نژاد، امین [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اربابی، محسن [1] دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • اربابی، محسن [1] گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • ارباب سلیمانی، نازیلا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، دامغان، ایران.
 • ارشاد لنگرودی، هادی [1] گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • ازاد، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،گروه زیست‌شناسی،دانشکده علوم پایه،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران
 • اژدری، عطاا... [1] گروه علوم و صنایع غذایی، استادیار دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
 • اژدری، عطااله [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
 • اسحاقی، محمدرضا [1] مدیر گروه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی دانشگاه آزاد ورامین
 • اسحاقی، محمدرضا [1] مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
 • اسدی، زهره [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • اسدپور اصالو، یوسفعلی [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • اسکندری، محمد هادی [1] بخش صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اسماعیل پور، مهرناز [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • اسماعیلی کوتمهر، محمود [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اصغری، مهشید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران
 • اعتمادی، علیرضا [1] آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • اقبالی، مینا [1] دانش آموخته رشته میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران
 • اکبریان موغاری، علی [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • الهامی راد، امیر حسین [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • امیری، آسیه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
 • امیری، صابر [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • امیری سامانی، سارا [1] علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • امینی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
 • امینی، کیومرث [1] استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • امینی، کیومرث [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • امینی، کیومرث [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
 • امین الرعایا، کیوان [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.
 • امینیان، الهام [1] 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوریهای نوین، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • امین زارع، مجید [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امین زارع، مجید [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • امینی فرد، نرگس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران
 • انصاری، مهسا [1] دانش آموخته دکتری شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • انصاری، مهسا [1] سازمان جهاد کشاورزی، شهرکرد، ایران.
 • انصاری، مهسا [1] سازمان جهاد کشاورزی، شهرکرد، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • انوار، سید امیر علی [1] استادیار گروه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • اهری، حامد [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ایوبی نژاد، لیلی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

ب

 • بیات، منصور [1] 1. گروه قارچ شناسی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
 • بارانی بناب، حمید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • بافنده زنده، محمد [1] علو و تحقیقات تهران
 • بحرینی، معصومه [2] استادیار، دانشکده علوم گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی
 • بخت آور اهری، رقیه [1] 1 دانشجوی کارشناسی ارشدژنتیک،دانشکده علوم پایه،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • بخشی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.
 • بخشی، فریبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • بخشی نژاد، محمود [1] حسابداری، علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شعبه شهرکرد، شهرکرد ایران
 • برادران، غلامرضا [1] بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • برادران کتابچی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران
 • برزگر دولت آبادی، مریم [1] دانش آموخته دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • برزم، الهه [1] دانش آموخته گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران
 • بریموندی، طاهره [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بروغنی، مطهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
 • بشیری، معصومه [1] دانشجوی دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بشیری، معصومه بشیری [1] دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بشرخواه، یلدا [1] دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اهر، دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، اهر، ایران.
 • بصیری، علیرضا [1] گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.
 • بم زاده، زهرا [1] امیکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.
 • بنایان، سپیده [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی. اصفهان، ایران
 • بنیادیان، مجتبی [1] 1. گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، پژوهشکده بیماری‌های مشترک
 • بنیادیان، مجتبی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بنیادیان، مجتبی [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بنی اسدی، بیژن [1] دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
 • بندیان، لیلا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • بهادر، نیما [2] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی
 • بهادری راد، علی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • بهبودی پور، مریم [1] گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد شیراز
 • بهرامی، احمد رضا [1] دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • بهرامی، حمیدرضا [1] استادیار گروه دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • بهرامی، ماهرخ [1] دانش آموخته کارشناسی میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • بهرامی اصل، فرشاد [2] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • بهرامیان، سمیرا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • بهرامیان، سمیرا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • بهشود، پریسا [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
 • بهنام، خلیل [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

پ

 • پویان، مهوش [1] . اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران.
 • پوراحمد، رضوان [2] دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پوراحمد، رضوان [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پورجعفر، شیما [1] گروه میکروبیولوژی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • پور خلیلی، آذین [1] دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهرکرد
 • پورشفیع، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • پور عباس قلی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
 • پورفرزانه، علیرضا [1] دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، اداره کل دامپزشکی قزوین، قزوین، ایران.
 • پورمهدی، اویس [1] دانشجوی دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پورمهدی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز
 • پورمهدی بروجنی، مهدی [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

ت

 • تاج بخش، الهه [1] گروه زیست شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
 • تاج بخش، الهه [3] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • تاج بخش، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • تاج بخش، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • تاج بخش، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • تاج بخش، امیر [1] 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تاج بخش، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • تاج بخش، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تاج بخش، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • تاج بخش، فروغ [1] آزاد شهرکد
 • تاجیک، حسین [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تبرایی، علیجان [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • تبرایی، علیجان [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
 • تدینی، مهرنوش [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • ترحمی، محمد [1] دانشگاع آزاد اسلامی واحددکازرون
 • ترکی، زینب [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ترک آبادی، اسماعیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی
 • تقی خانی، علی [1] گروه صنایع غذایی، واحد شهر قدس دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • تقدیری، محمدرضا [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقی زاده، محسن [1] گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • تکیه معروف، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • توکل، مرضیه [1] دانش آموخته دکتری میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

ج

 • جبارپور ستاری، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • جعفری، بهبود [1] دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر، استادیار گروه میکروبیولوژی، اهر، ایران.
 • جعفری، مریم [1] علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جعفری، مریم [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • جعفریان، محسن [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • جعفرری، بهبود [1] استادیار،گروه میکروبیولوژی،واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • جلالی، سید محمد علی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • جهادی، مهشید [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • جهادی، مهشید [1] گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.
 • جهادی، مهشید [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران
 • جهانمرد، محمد جواد [1] دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جوادی، افشین [1] گروه بهداشت مواد غذائی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • جوادی، افشین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • جوادی، افشین [1] دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • جوانمرد، مجید [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جودکی، حسن [1] مدیر عامل، شرکت لبنیات پگاه تهران،تهران،ایران
 • جوری، محمد حسن [1] گروه علوم و منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.

چ

 • چراغی، نرجس [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • چهرازی، فرشته [1] گروه انگل شناسی ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ح

خ

 • خالدی، فرود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • خانی، محمدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خانی، محمدرضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خانی، محمد رضا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس‬، ایران.
 • خانزادی، سعید [1] گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران
 • خدایی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • خدابخشی، یزدان [1] بازرس بهداشتی گوشت، کشتارگاه صنعتی ساری، ساری، ایران.
 • خدایی جلال آبادی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
 • خدادادی پور، تکتم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
 • خدنگ نیک فرجام، امیر [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • خیری، فرشید [1] دانشگاه آزاد شهر کرد
 • خسروی، الهام [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • خلعت بری- لیماکی، سپیده [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • خمیری، مرتضی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خمیری، مرتضی [1] دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خمیری، مرتضی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه
 • خندقی، جلیل [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی ، سراب، ایران
 • خوانساری، رضا [1] 4. گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خوری، عصمت [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • خوری، عصمت [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحدقوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • خوری، مرضیه [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی ، دانشگاه فردوسی، واحد مشهد
 • خوش خلق، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

د

 • داراب پور، اسماعیل [1] دانشجو
 • دانشور قربانی، میترا [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • داودی مقدم، هدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • داودی مقدم، هدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • دریس، فاطمه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • دژخی، هدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی، البرز، ایران.
 • دعوتی، نفیسه [1] دانشجوی دکترای میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • دغاغله، علی [1] واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • دهقانی، آناهیتا [1] گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • دهقانی، آناهیتا [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • دهقانی، سعید [1] دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • دهقانژاد، ساناز [1] دانش آموخته رشته میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • دهقان نیا، جلال [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دوستی، عباس [1] مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • دوستی، عباس [1] استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • دوستی، عباس [1] دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

ر

 • ربانی، محمد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ربیعی فرادنبه، محمد [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • رجایی، پیمان [1] استادیار دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • رجب پور نیکو، الهام [1] دانش آموخته ﮐﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [7] گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • رحیمی، ابراهیم [1] استاد بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • رحیمی، روح الله [1] گروه شیلات ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، مهدی [1] واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رحیم زاده، غزال [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحیمی فرد، ناهید [1] رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی آشامیدنی آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو
 • رحیمی فروشانی، عباس [1] گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رخزادی، اسعد [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد سنندج
 • رخزادی، اسعد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • ردائی الاملی، مرضیه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • رییسی، مجتبی [1] دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • رستمی، رویا [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • رسول پور، طاهر [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رشتی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • رشیدی، حسن [1] گروه صنایع غذایی،مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،مشهد،ایران
 • رضاپور، رسول [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رضا توفیقی، سیده الهام [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران