1. شناسایی ایزوله‌های انتروکوکوس و پدیوکوکوس پروبیوتیک جدا شده از دو فراورده غذایی سنتی تخمیری شیری - غلاته ایرانی (کشک زرد و ترخینه)

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-89

زهره مشاک؛ بیژن مرادی