1. بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 34-45

نادر حبیبی؛ مریم علی اصغری؛ اسعد رخزادی