1. افزایش زنده‌مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس LGG و بهبود ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، رئولوژیکی و حسی شیر تخمیر شده با استفاده از موسیلاژ گزنه رومی در مقایسه با اینولین

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-77

سارا امیری سامانی؛ مریم جعفری؛ فاطمه نجاتی


2. تولید آنزیم بتاگالاکتوزیداز از آب پنیر توسط مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس با استفاده از آب پنیر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-62

ناهید ابراهیمی؛ فاطمه نجاتی