1. خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) بر میکروارگانیسم های بیماری زای مواد غذایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 35-42

هدی محمدزاده؛ علی محمدی ثانی؛ شهرام شعیبی