1. مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین‌بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف‌کنندگان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-67

سید حمید نوربخش؛ مسعود یاورمنش؛ سید علی مرتضوی؛ علی معظمی؛ پیمان ادیبی