1. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب میوه از خاک

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 15-19

امیر تاج بخش؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ حسین معتمدی؛ سولماز رفیعی


2. بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 9-14

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش


3. گزارش آلودگی آب پرتقال پاستوریزه به باکتری Bacillus licheniformis

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 39-42

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش