1. کلونینگ توالی های ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انتریتیدیس در باکتری E. coli

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-37

گزیزه شیرازی؛ عباس دوستی


2. مقایسه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت برای تشخیص سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 43-49

مهوش پویان؛ عباس دوستی؛ حمیدرضا کبیری؛ فاطمه دریس